Đào tạo ngoại hối


Số Fibonacci

Các số Fibonacci là một lý thuyết, được đặt theo tên của một nhà toán học xuất sắc người Italia thế kỷ XII-XIII, cho phép sử dụng các hệ số số học (số Fibonacci), mà theo lượt chơi một vai trò quan trọng trong việc dự đoán sự di chuyển của thị trường. Fibonacci đã phát triển một dãy số (dãy Fibonacci), bao gồm các số liên tiếp:

'1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 và cứ tiếp tục.'

Chúng được kết nối bởi mối quan hệ không đổi, đặc biệt là tỷ lệ của bất kỳ số nào đến số kế tiếp trong dãy, tiệm cận đến 0.618, và tỷ lệ của mỗi thành viên trong chuỗi đối với thành viên trước đó, tiệm cận đến 1.618 (hệ số Fibonacci hoặc tỷ lệ vàng).
Tỷ lệ vàng được quan sát trong nhiều đối tượng và hiện tượng của tự nhiên, bắt đầu từ vỏ sò đến hình dạng của vòi bão và thiên hà.
Trên thị trường tài chính, các số Fibonacci được sử dụng đa dạng, chúng là công cụ để dự đoán mục tiêu giá và tính toán mức dừng lỗ của vị thế thua lỗ. Ví dụ, việc điều chỉnh xu hướng, theo số Fibonacci 0.618, thường được kỳ vọng ở mức 61.8% của biến đổi giá trị trước đó, điều này cho phép nhà đầu tư thiết lập mức dừng lỗ thấp hơn một chút so với mức này. Do đó, nếu sự điều chỉnh xảy ra ở mức vượt quá mức kỳ vọng, nhà đầu tư sẽ tránh mất quá nhiều. Trong khi đó, nếu sự điều chỉnh gần như đạt đến mức giá, kết quả sẽ tăng khả năng tầm quan trọng của việc giải thích sự di chuyển giá, mà được chọn bởi nhà đầu tư, là đúng.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn