empty
 
 

แปลงสกุลเงิน

Amazon.com, Inc.
3654.01 USD
23 Jul 2021 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.64
(0.02%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$3637.67
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$3582.19
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$3665.69
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$3621.81
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$3694.56
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$3620.15
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.