Facebook
 
 

#AMZN (Amazon.com, Inc.). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Amazon.com, Inc.
3104.19 USD
15 Jan 2021 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.53
(-0.02%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$3104.19
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$3128.09
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$3104.19
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$3104.19
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$3495.94
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1625.97
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.