Facebook
 
 

#AXP (American Express Company). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

American Express Company
139.93 USD
24 Feb 2021 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.02
(-0.01%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$136.96
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$136.34
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$140.92
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$136.56
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$140.92
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$67.01
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.