#FTSE (FTSE 100). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

FTSE 100
5871.4 USD
23 Oct 2020 22:58
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.2
(0.0%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$5799.5
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$5751.5
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$5884.9
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$5780.9
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$62062.6
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$4837.33
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.