#IBM (IBM Corporation). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

IBM Corporation
112.21 USD
26 Oct 2020 22:56
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.07
(-0.06%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$115.94
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$116.39
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$113.75
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$111.81
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$158.7
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$90.55
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.