Facebook
 
 

#QQQ (CFD Nasdaq-100 Index Tracking Stock). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

CFD Nasdaq-100 Index Tracking Stock
312.83 USD
25 Feb 2021 22:25
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.01
(0.00%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$324.35
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$318.79
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$324.01
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$312.13
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$338.17
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$164.89
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.