#QQQ (CFD Nasdaq-100 Index Tracking Stock). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

CFD Nasdaq-100 Index Tracking Stock
305.48 USD
04 Dec 2020 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.01
(0.00%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$304.1
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$304.07
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$305.64
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$303.61
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$300.14
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$164.89
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.