empty
 
 

แปลงสกุลเงิน

S&P 500 Index
4156.45 USD
17 May 2021 21:51
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.25
(0.01%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$4174.75
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$4137.37
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$4175.11
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$4141.55
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$4238.17
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$4141.55
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.