#T (AT&T Inc). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

AT&T Inc
29.08 USD
27 Nov 2020 16:47
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.01
(-0.03%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$28.98
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$28.98
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$29.18
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$28.94
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$39.53
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$26.07
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.