empty
 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขแคมเปญ “Win Lotus from InstaForex”

1. เงื่อนไขทั่วไป

  • 1.1 ชื่อแคมเปญ - "Win Lotus from Instaforex" (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - แคมเปญ)
  • 1.2 แคมเปญนี้จัดขึ้นโดย InstaFintech Group (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - ผู้จัดงาน)
  • 1.3 ภายในแคมเปญจะมีการสุ่มรางวัลต่อไปนี้:
   • สุ่มรางวัล Lotus Elise
   • สุ่มรางวัลของที่ระลึก
  • 1.4 ระยะเวลาของแคมเปญคือตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤษภาคม 2554 (หลังจากนี้จะใช้คำว่าระยะเวลาของแคมเปญ)
  • 1.4.1. ระยะเวลาจับรางวัล Lotus Elise คือตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤษภาคม 2554
  • 1.4.2. ระยะเวลาจับรางวัลของที่ระลึกคือตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 - 27 พฤษภาคม 2554

2. ผู้เข้าร่วม

  • 2.1. เฉพาะบุุคคลที่บรรลุนิติภาวะ (เกิน 18 ปี) ที่เปิดบัญชีจริงกับบริษัท InstaForex (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - ผู้เข้าร่วม) เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ
  • 2.2. ในการเข้าร่วมแคมเปญนั้นจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์ขึ้นไปในบัญชีที่เปิดกับบริษัท InstaForex ภายในระยะเวลาของแคมเปญ และลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://www.instaforex.com/th/
  • 2.3. ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญด้วยบัญชีมากกว่า 1 บัญชีเพื่อเพิ่มโอกาสชนะได้ อย่างไรก็ดีในกรณีที่ฝ่ายจัดการแข่งขันพบว่ามีผู้ใดเข้าร่วมแคมเปญโดยใช้บัญชีมากกว่า 100 บัญชี ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการลดจำนวนบัญชีเหลือเพียง 100 บัญชี
  • 2.4. บัญชีใดก็ตามที่เป็นไปตามเงื่อนไข: A - B + C > 1000,00 ดอลลาร์ โดย A คือจำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1 มิถุนายน B คือจำนวนเงินที่ถอนออกไปตั้งแต่ 1 มิถุนายน และ C คือผลการซื้อขาย สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้

3. ข้อตกลงในการซื้อขาย

  • 3.1. คำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่ไม่ได้เปิด ณ ราคาตลาดจะถูกยกเลิก
  • 3.2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ Expert Advisor และกลยุทธ์การซื้อขายได้โดยไม่ข้อยกเว้น
  • 3.3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเปลี่ยนประเภทบัญชีซื้อขายให้เป็นบัญชีที่ไม่มีสวอป (และเปลี่ยนจากบัญชีมีสวอปเป็นบัญชีไม่มีสวอป)ได้โดยติดต่อไปที่แผนกช่วยเหลือลูกค้าได้ตลอดเวลา
  • 3.4. ข้อตกลงในการซื้อขายอื่นๆสำหรับบัญชี-ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ในแคมเปญเหมือนกับข้อตกลงที่ใช้กับบัญชีจริงของบริษัท InstaForex

4. การตัดสินผู้ชนะ

4.1. การตัดสินผู้ชนะ Lotus Elise (หลังจากนี้จะใช้คำว่าผู้ชนะแคมเปญ)

  • 4.1.1. การตัดสินบัญชีที่ชนะจะพิจารณาจาก: ตัวเลข 5 หลักสุดท้ายของบัญชี (ไม่ว่าเลขบัญชีจะมี 5 หลัก 6 หลัก หรือ 7 หลักก็ตาม) ถ้าตัวเลข 5 หลักตรงกับหมายเลข Lotus เจ้าของบัญชีนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะรางวัล Lotus Elise
  • 4.1.2. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของคู่ค่าเงินต่อไปนี้ที่การปิดตลาดจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.59 น.
   • ตัวเลขหลักที่ 1 ของหมายเลข Lotus - ตัวเลขหลักสุดท้ายของอัตรา EUR/USD
   • ตัวเลขหลักที่ 2 ของหมายเลข Lotus - ตัวเลขหลักสุดท้ายของอัตรา GBP/USD
   • ตัวเลขหลักที่ 3 ของหมายเลข Lotus - ตัวเลขหลักสุดท้ายของอัตรา USD/JPY
   • ตัวเลขหลักที่ 4 ของหมายเลข Lotus - ตัวเลขหลักสุดท้ายของอัตรา USD/CHF
   • ตัวเลขหลักที่ 5 ของหมายเลข Lotus - ตัวเลขสุดท้ายของอัตรา USD/CAD
  • 4.1.3. ถ้าไม่มีบัญชีที่เข้าร่วมการแข่งขันบัญชีใดมีหมายเลขตรงกับหมายเลข Lotus บัญชีก่อนหน้าหรือบัญชีถัดไปก็จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะแทน ซึ่งการตัดสินผู้ชนะนั้นจะคัดเลือกจากบัญชีที่มีเงินฝากมากที่สุดโดยคำนวณจากสูตร: A - B + C
  • 4.1.4. ในกรณีที่หมายเลข Lotus ที่ขึ้นมาตามวิธีที่กล่าวไว้ในข้างต้นตรงกับหมายเลขบัญชีที่มีเลข 5 หลัก, บัญชีที่มีเลข 6 หลักที่ตัดตัวเลขหลักแรกออกไป และบัญชีที่มี 7 หลักที่ตัดตัวเลขสองหลักแรกออกไป รางวัลใหญ่ - Lotus Elise ก็จะตกเป็นของผู้ถือบัญชีที่มีเงินคงเหลือมากที่สุด โดยระดับเงินคงเหลือจะคำนวณจากสูตร: A - B + C

4.2. การตัดสินผู้ชนะจาก "การสุ่มรางวัลที่ระลึก"

  • 4.2.1. บัญชีที่มีหมายเลขตรงกับหมายเลข Lotus 5 บัญชีและผู้ที่ถือบัญชีในลำดับก่อนหน้าบัญชีที่ชนะอีก 5 บัญชีจะเป็นผู้ชนะรางวัลที่ระลึก
  • 4.2.2. ผู้ชนะแคมเปญไม่สามารถเป็นผู้ชนะรางวัลที่ระลึกอีกได้
  • 4.2.3. ผู้ชนะการสุ่มรางวัลที่ระลึกไม่สามารถแอบอ้างรางวัลมากกว่า 1 รางวัลต่อการสุ่มครั้งหนึ่งได้
  • 4.2.4. ในกรณีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้ง 10 บัญชีไม่เป็นไปตามระเบียบการให้รางวัลที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 4.2.2 และ 4.2.3 จะถือว่าผู้ที่ถือบัญชีถัดไปเป็นผู้ชนะ

5. การประกาศผลการตัดสิน

  • 5.1. สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้เข้าแข่งขันได้
  • 5.2. ประกาศผลแคมเปญภายใน 7 วันหลังจากที่แคมเปญและการตรวจสอบที่จำเป็นได้สิ้นสุดลงแล้ว
  • 5.3. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดการประกาศผลการสุ่ม "รางวัลผู้เข้าร่วมทุก 100 คน" ในช่วงระยะเวลาดำเนินการแคมเปญทั้งหมด
  • 5.4. ประกาศผลแคมเปญและรายงานพิธีมอบรางวัลบนเว็บไซต์ https://www.instaforex.com/th/ สื่อทีวีและสื่อสิ่งพิมพ์

6. การรับรางวัล

6.1. เงื่อนไขทั่วไป

  • 6.1.1. หลังจากประกาศผลแคมเปญและการสุ่มรางวัลไปแล้ว 20 วัน ผู้ชนะและผู้จัดงานจะตกลงเรื่องวันที่ เวลา และสถานที่ในการมอบรางวัลกันทางโทรศัพท์
  • 6.1.2. หลังจากคัดเลือกบัญชีซื้อขายที่ชนะแล้ว ทางผู้จัดงานจะตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมและลักษณะการเข้าร่วมแคมเปญที่ชอบด้วยกฎหมายของเขา/เธอตามที่ระบุไว้ในระเบียบการมอบรางวัลที่ย่อหน้า 2.1 - 2.3 ในกรณีที่รายละเอียดบางประการไม่เป็นความจริง หรือผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญในครั้งนี้ การสุ่มรางวัลจะถือเป็นโมฆะ
  • 6.1.3. ในกรณีที่ผู้ชนะฝ่าฝืนขั้นตอนการรับรางวัล (เช่นไม่มีหลักฐานแสดงตัว หลักฐานการแสดงตัวหมดอายุ ฯลฯ) ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ

6.2. การรับรางวัลใหญ่ของแคมเปญ - Lotus Elise

  • 6.2.1. Lotus อาจส่งไปยังผู้ชนะผ่านสำนักงานใหญ่ในรัสเซีย - คาลินินกราด, มอสโกว หรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตามดุลยพินิจของผู้ชนะ
  • 6.2.2. จะมีการส่งรางวัลให้ผู้ชนะก็ต่อเมื่อตรวจสอบหลักฐานแสดงตัวและลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการมอบรางวัลที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว: ชื่อและนามสกุล วันเกิด ข้อมูลแสดงตัว หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อพร้อมรหัสเมืองและรหัสประเทศ ในกรณีที่ผู้ชนะไม่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลแก่ผู้ชนะ
  • 6.2.3. ในกรณีที่ผู้ชนะแคมเปญไม่สามารถมารับรางวัลได้ สามารถให้ผู้รับมอบอำนาจมารับแทนได้
  • 6.2.4. ตามระเบียบการรับรางวัล ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆตามที่รัฐบาลกำหนดไว้
  • 6.2.5. บริษัท InstaForex รับผิดชอบในส่วนของการขนส่งรถยนต์จากสำนักงานใหญ่ในคาลินินกราด สหพันธรัฐรัสเซีย อย่างไรก็ตามผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมเอง
  • 6.2.6. ถ้าผู้ชนะไม่สามารถมารับรถยนต์ได้เลย ผู้ชนะจะได้รับเงิน 75,000 ดอลลาร์เข้าสู่บัญชี โดยเงินรางวัลนี้ไม่สามารถเบิกถอนได้ แต่กำไรที่ได้จากเงินรางวัลนี้สามารถเบิกถอนได้โดยไม่มีข้อยกเว้น

6.3. รางวัลการสุ่มของรางวัลที่ระลึก

  • 6.3.1. ผู้ชนะรางวัลของที่ระลึกจะได้รับ PDA (personal digital assistant) จำนวน 10 รางวัล หนึ่งท่านต่อหนึ่งเครื่อง
  • 6.3.2. ในการรับรางวัลนั้นผู้ชนะจะต้องแสกนสำเนาหลักฐานแสดงตัวมาที่อีเมล์: [email protected] หรือแฟกซ์มาที่: +7 4012 616265 ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลการแข่งขัน
  • 6.3.3. จัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน

7. เงื่อนไขสุดท้าย

  • 7.1. ผู้จัดงานดำเนินการปกป้องข้อมูลทั้งหมดจากการเข้าถึงโดยมิชอบและไม่ได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม
  • 7.2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมชนะ จะต้องยินยอมให้:
   • สัมภาษณ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ
   • ผู้จัดงานใช้รูปภาพของเขา/เธอ (ภาพถ่าย ฯลฯ) ในสื่อโฆษณาต่างๆได้
   • ผู้จัดงานเผยแพร่ชื่อของเขา/เธอเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
   • ผู้จัดงานสงวนลิขสิทธิ์ของสื่อโฆษณาที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้างต้น
  • 7.3. ข้อพิพาทและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเรื่องแคมเปญและผลรางวัลสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาต่อรอง
  • 7.4. การเข้าร่วมแคมเปญนั้นหมายความว่าผู้เข้าร่วมจะต้องมีความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี
  • 7.5. ถ้าผู้ชนะแคมเปญปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกติกา การเข้าร่วมนั้นจะถูกยกเลิก

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

โฮมเพจการแข่งขัน

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback