empty
 
 

กติกาการแข่งขัน FX-1 Rally โดย InstaForex

I. เงื่อนไขทั่วไป

 • 1. ชื่อการแข่งขันคือ FX-1 Rally (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - “การแข่งขัน”)

  2. การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย InstaFintech Group (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - “ผู้จัดงาน”)

  3. ระยะเวลาการแข่งขันคือ 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันศุกร์เวลา 00.00 น. จนถึงวันศุกร์ 23.59 น.

  4. เงินรางวัลรวมทั้งหมดในการแข่งขันแต่ละครั้งอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์ ซึ่งจะจัดสรรในหมู่ผู้ชนะดังต่อไปนี้:

  • - อันดับ 1 - USD 500;
   - อันดับ 2 - USD 400;
   -อันดับ 3 - USD 300;
   -อันดับ 4 - USD 200;
   -อันดับ 5 - USD 100

   เงินนี้ไม่สามารถถอนออกมาได้ แต่ผลกำไรที่ได้จากการใช้งานสามารถถอนได้โดยไม่มีข้อกำหนดแต่อย่างใด

  5. คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์ถัดไปได้ตลอดสัปดาห์ก่อนหน้าการแข่งขัน การลงทะเบียนจะสิ้นสุดก่อนการแข่งขันเริ่ม 1 (หนึ่ง) ชั่วโม

II. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 • 1. ผู้ถือบัญชีซื้อขายกับบริษัท InstaForex ทุกท่านสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน (ผู้เข้าแข่งขัน) นี้ได้ทุกสัปดาห์

  2. เฉพาะ trader ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ (เกิน 18 ปี)

  3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของบริษัท

  4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเปิดบัญชีสาธิตสำหรับการแข่งขันในแต่ละรอบ

  5. ผู้เข้าแข่งยินยอมที่จะใส่ข้อมูลจริงเพื่อทำการลงทะเบียน ได้แก่: ชื่อและนามสกุลของผู้เข้าแข่งขันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงตัว พร้อมกับอีเมล์ที่ติดต่อได้

  6. ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการซื้อขายมากกว่า 1 บัญชีจาก IP เดียวกัน ฝ่ายการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ๋ในการยกเลิกสิทธิ์การแข่งขันของเจ้าของบัญชี ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่แนะนำให้คุณใช้โมเดม GPRS และ 3G เป็นอย่างยิ่ง

  7. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ หรือสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันในระหว่างดำเนินการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันยุติแล้วโดยจะแจ้งเหตุผลให้ทราบ สาเหตุของการตัดสิทธิ์อาจจะมาจากการเปิดการสั่งซื้อและขายคู่ค่าเงินเดียวกันในปริมาณมากจากบัญชีซื้อขายคนละบัญชีในเวลาที่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงการใช้ข้อผิดพลาดในกระแสราคา (quote flow) เพื่อให้ได้กำไรที่แน่นอน

  8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับระเบียบและกติกาของการแข่งขันทุกข้อ

  9. ห้ามมิให้ญาติสนิทเข้าร่วมการแข่งขันเดียวกัน หากข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีของผู้เข้าแข่งขันเหมือนกับบัญชีของผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เหตุผลนี้เพื่อทำการตัดสิทธิ์

III. ข้อตกลงในการซื้อขาย

 • 1. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะได้ถือบัญชีสาธิต

  2. เงินฝากเริ่มแรกของผู้เข้าแข่งขันทุกคนคือ 40,000 ดอลลาร์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  3. อำนาจเพิ่มทางการเงิน (Leverage) 1:500

  4. คำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่ไม่ได้ตั้ง ณ ราคาตลาดจะต้องถูกยกเลิก ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บัญชีที่ไม่ได้ทำการซื้อขาย ณ ราคาตลาด

  5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ Expert Advisor และกลยุทธ์การซื้อขายได้ใดๆก็ได้

  6. การแข่งขันมีเครื่องมือซื้อขายเป็นคู่ค่าเงินหลักและคู่ค่าเงิน Forex เท่านั้น

  7. ปริมาณการซื้อขายต่ำสุดคือ 0.01 ล็อต ปริมาณการซื้อขายสูงสุดคือ 10 ล็อต

  8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเปลี่ยนบัญชีซื้อขายของเขาให้เป็นบัญชีที่ไม่มีสวอปได้โดยติดต่อไปที่แผนกช่วยเหลือลูกค้า

  9. จำนวนการซื้อขายที่เปิดรวมกับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดไม่เกิน 7 รายการ

  10. ระดับการปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติที่ 10%

  11. ข้อตกลงการซื้อขายอื่นๆเหมือนกับข้อตกลงในการแข่งขันรายการอื่นๆของ InstaForex

IV. การประกาศผลการตัดสิน

 • 1. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้เข้าแข่งขันจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของผู้จัดงานตลอดการแข่งขัน

  2. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศผลการแข่งขันหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดแล้ว

  3. อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้เข้าแข่งขันได้

  4. ประกาศผลการแข่งขันภายใน 10 วันหลังจากที่การแข่งขันและการตรวจสอบทั้งหมดสิ้นสุดลงแล้ว

V. การตัดสินผู้ชนะ

 • 1. การซื้อขายจะปิดอัตโนมัติที่อัตราปัจจุบันในช่วง 10 นาทีหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันรับทราบว่าราคาปิดนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปิดนั้นแตกต่างกันหลายนาที โดยการตัดสินผู้ชนะจะพิจารณาจากสวอปที่เพิ่มขึ้นด้วย

  2. หลังจากการแข่งขันสิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันที่มีเงินฝากสูงสุดจะได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะ

  3. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนมีเงินฝากเท่ากัน ทางบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะ

  4. ผู้ชนะการแข่งขันต้องยินยอมให้เปิดเผยชื่อของตนเอง

  5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถรับรางวัลมากกว่า 1 รางวัลต่อเดือนได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน บัญชีของเขาก็จะถูกตัดออกจากการแข่งขัน และรางวัลก็จะตกเป็นของผู้ที่อยู่ลำดับถัดไป

  6. ในการที่จะรับรางวัลนั้น ผู้ชนะแต่ละท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: กำไรอย่างน้อย 5% จากกำไรสุทธิจะต้องมาจากผลการซื้อขายในคู่ค่าเงิน GBP/USD และอย่างน้อยอีก 5% จะต้องมาจากการซื้อขายคู่ค่าเงิน GBP/JPY.

  7. ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำร้องขอลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุ และสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันทั้งในระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วได้ หากพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมว่ามีเจตนาดำเนินการฉ้อโกงเงินรางวัล

  8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเงินรางวัลในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันสะสมรางวัลหลายรางวัลในบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชี

VI. การรับรางวัล

 • 1. ผู้ชนะต้องส่งรูปถ่ายและสำเนาหลักฐานการแสดงตัวตามที่กำหนดไว้ในกฎการตรวจสอบ 2 ขั้น (สำเนาหนังสือเดินทางสำหรับการตรวจสอบขั้นแรก และเอกสารแสดงตัวที่ไม่ใช่หนังสือเดินทาง สำหรับการตรวจสอบขั้นที่ 2) ในรูปแบบ jpeg หรือ pdf มาที่อีเมล์ [email protected] ภายใน 30 วันหลังจากที่ประกาศผลการแข่งขันแล้ว

  2. เงินรางวัลจะเข้าสู่บัญชีซื้อขายที่เปิดโดยฝ่ายจัดการแข่งขัน

  3. ผู้ชนะยอมรับหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมใดๆในบัญชีที่เปิดโดยฝ่ายจัดการแข่งขันและแคมเปญภายใต้ขอบข่ายข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับของ InstaFintech Group

  4. เงินรางวัลไม่สามารถถอนออกจากบัญชีได้ แต่สามารถถอนกำไรที่งอกเงยจากเงินรางวัลได้โดยไม่มีเงื่อนไข

  5. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศให้รางวัลที่มอบไปแล้วเป็นโมฆะได้ และสามารถยกเลิกได้หากพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมว่ามีเจตนาดำเนินการฉ้อโกงเงินรางวัล

  6. บัญชีซื้อขายจะถูกหักออกอัตโนมัติทันทีที่มีการยื่นคำร้องขอถอนเงิน ในการพิจารณาคำร้องนั้นผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบว่ายอดเงินคงเหลือและมาร์จิ้นที่เหลืออยู่นั้นสอดคล้องกับจำนวนเงินทุนที่สามารถถอนได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกัน จำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำร้องขอถอนเงินจะถูกดึงกลับไปที่บัญชีตามเดิม

VII. ภาษา

 • 1.ภาษาที่ใช้ในกฎปัจจุบันคือภาษาอังกฤษ

  2. เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน ผู้จัดได้จัดแปลกฎในภาษาอื่นๆที่เเตกต่างจากภาษาอังกฤษ ฉบับเเปลเป็นเพียงเเค่การบอกกล่าวเท่านั้น

  3. ในกรณีที่กฎในภาษาอังกฤษและในฉบับเเปลมีความแตกต่างกัน ให้ยึดภาษาอังกฤษเป็นมาตราฐาน

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.