empty
 
 

15.01.201905:40:00UTC+00การเติบโตของประเทศเยอรมันในปี 2018 น้อยที่สุดในรอบ 5 ปี

อ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันอังคารว่า เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนี เติบโตขึ้นเป็นปีที่ 9 ในปี 2018 แต่อยู่อัตราที่น้อยที่สุด ในรอบเกือบห้าปี โดยได้แรงหนุนอย่างมาก จากอุปสงค์ภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ได้เพิ่ม การปรับราคาและการเชื่อมโยงเข้ากับห่วงโซ่ คิดเป็น 1.5 จากเดิมในปี 2017 ที่มีการขยายตัวเกิดขึ้นมาเท่ากับ 2.2 โดยอัตรานี้มากกว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยที่ 1.2% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา สำหรับการเติบโต ถือว่าน้อยที่สุด นับตั้งแต่ปี 2013 ที่เศรษฐกิจเคยมีการขยายตัวเกิดขึ้นมาถึง 0.5% ในส่วนของราคาและ การปรับตามปฏิทินและการเชื่อมโยงทางด้านห่วงโซ่ จะพบได้ว่ายอดจีดีพี ขยายตัวขึ้นมาถึง 1.5% ตามการขยายตัวที่เคยเกิดขึ้นมาถึง 2.5% ในปี 2017 อัตราการเติบโตน้อยที่สุด ในรอบสามปี หลังจากที่เคยมีการขยายตัวเกิดขึ้นมาถึง 1.5 ในปี 2015 ในปี 2018 จะพบได้ว่า การใช้จ่ายของภาคครัวเรือน เพิ่มขึ้นมาเท่ากับ 1% และ การบริโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล ได้เพิ่มขึ้นมาเท่ากับ 1.1% การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น เพิ่มขึ้นมาเป็น 4.8% และการส่งออกเพิ่มขึ้นมาเท่ากับ 2.4% ส่วนการนำเข้า ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.4% สำหรับดุลการค้าสุทธิ หลังจากหักออกไปจะอยู่ที่ 0.2 จุด จากการเติบโตของยอดจีดีพี ของประเทศเยอรมนี ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า การเกินดุลของรัฐบาลโดยทั่วไป อยู่ในระดับที่ 59.2 พันล้านยูโร ในปี 2018 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับ 34.0 พันล้านยูโรในปี 2017หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.