Facebook
 
 

24.11.202021:30:00UTC+00รายงานข้อมูลงานก่อสร้างของประเทศออสเตรเลียในวันพุธ

ในวันพุธประเทศออสเตรเลียจะนำเสนอข้อมูลตัวเลขไตรมาสสาม เกี่ยวกับงานการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก งานคาดว่าจะลดลงไป 2.0% ในไตรมาสหลังจากที่ลดลงไปแล้วถึง 0.7% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้า ประเทศไทยจะให้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม การผลิตในเดือนกันยายนลงลงไป 2.75% ในรอบปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.