Facebook
 
 

21.02.202121:33:00UTC+00รายงานข้อมูลการค้าของประเทศไทยในวันจันทร์

ในวันจันทร์ประเทศไทยจะนำเสนอตัวเลขการนำเข้า, การส่งออกและดุลการค้าของเดือนมกราคม ซึ่งจะแสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การนำเข้าคาดว่าจะลดลงไป 10.5% ในปีนี้หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น 3.62% ในเดือนธันวาคม การส่งออกปรับตัวสูงขึ้น 2.4% ต่อปีหลังจากเพิ่มมาแล้วถึง 4.7% ในเดือนก่อนหน้า นี้ การเกินดุลการค้าอยู่ที่ 0.1 พันล้านดอลลาร์ โดยลดลงจาก 0.96 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้านี้ ประเทศจีนจะนำเสนอข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ เกี่ยวกับอัตราเงินกู้ที่สำคัญ โดยในเดือนมกราคมอัตราในรอบหนึ่งปีอยู่ที่ 3.85% และอัตราของรอบ 5 ปีอยู่ที่ 4.65% ฮ่องกงจะพบตัวเลขราคาผู้บริโภคของเดือนมกราคม โดยในเดือนธันวาคมอัตราเงินเฟ้อโดยรวมลดลงไป 0.7% ในรอบปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.