empty
 
 

ตัวชี้วัด IFX-DPO (Detrended Price Oscillator)ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจระหว่างการเคลื่อนไหวไปคนละทิศทางของราคารวมถึงตัดสินใจจุดที่เทรนเปลี่ยนแน่ๆในตลาด IFX-DPO เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดออสซิลเลเตอร์ นอกจากนี้หลักการใช้ยังคล้ายกับ ตัวชี้วัด Momentum อีกด้วย

สูตร

DPO = CLOSE – SMA (CLOSE, (N / 2 + 1)), where


SMA หมายถึงค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่พื้นฐาน;

CLOSE หมายถึงราคาปิด;

N หมายถึงรอบระยะเวลา

การใช้ในการเทรด

IFX_DPO ตัวชี้วัดคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดทิศทางเทรนในราคาที่ผันผวน ดังนั้นตัวชี้วัดทำให้ง่ายขึ้นที่จะระบุรอบเวลาและระดับที่ขายมากเกินหรือซื้อมากเกินในชาร์ตคู่สกุลเงิน

ในตลาด forex รอบราคาระยะยาวประกอบไปด้วยรอบสั้นๆ การวิเคราะห์รอบสั้นๆนี้ช่วยตัดสินความสูงและต่ำที่สำคัญ ตัวชี้วัด IFX_DPO อนุญาติให้เทรดเดอร์เอาผลกระทบระยะยาวในการเคลื่อนที่ของราคาออก รอบสามารถประมาณโดยการนับระยะเวลาระหว่างจุดสูงสุดหรือต่ำ แนะนำให้ใช้ระยะเวลา 21 รอบเพื่อลดจำนวนของสัญญาณที่ผิดพลาด

ตรงกันข้ามในกรณีที่เส้นข้ามระดับศูนย์จากบนลงล่าง เราควรจะขายสินทรัพย์เพราะมันหมายถึงว่าแนวโน้มคือการเปลี่ยนจากมีความหวังเป็นเรื่องเเย่

อีกทั้งในการใช้ตัวชี้วัด IFX_DPO เทรดเดอร์สามารถจำทิศทางที่สัญญาณเคลื่อนที่ตรงกันข้ามได้ง่าย

ตัวชี้วัด IFX_DPO

ตัวเเปรของตัวชี้วัด InstaForex IFX_DPO

IndPeriod = 14

CoutnsBars = 300

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.