empty
 
 

ตัว ชี้วัดนี้ได้รับการพัฒนาโดย Daniel Fernandez ในปี 2554 และได้มีการเขียนบรรยายไว้ในนิตยสาร “Currency Trader” ตัวชี้วัดนี้ได้รับการปรับปรุงมาจากตัวชี้วัด Alexander Elder’s Elder-Ray indicator ซึ่งเน้นไปที่การวัดอิทธิพลของตลาดแบร์และตลาดบลู รวมไปถึงเส้นค่าเฉลี่ย EMA 13-day อีกด้วย

สูตรการคำนวณ

Total Power = Abs (BearCount - BullCount)*100 / Lookback Period;

BearPower = BearCount*100/ Lookback Period;

BullPower = BullCount*100/Lookback Period.

วิธีการใช้งาน

ดัชนี้ Elder-ray ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อกำหนดแนวโน้มของตลาด โดยยึดหลักแรงกดดันของตลาดบลูและตลาดแบร์เป็นหลัก

วิธี การที่ใช้ในดัชนี Elder-ray มีพื้นฐานมาจากตัวชี้วัดทางเทคนิค 3 ตัว ซึ่งเน้นไปที่การแสดงสาเหตุที่ทำให้การเกิดความผันผวนของราคาในตลาดบลูและ ตลาดแบร์โดยอ้างอิงจากราคาที่ตกลงกันไว้ โดยดัชนี้ทั้ง 3 ตัวดังกล่าวแบ่งออกเป็นดัชนีชี้วัด13-day EMA และดัชนี Alexander Elder’s indicators อีกสองตัวที่ใช้สำหรับวัดระดับความมีอิทธิพลของตลาดบลูและตลาดแบร์

ข้อเสียของดัชนีดังกล่าวคือไม่มีส่งสัญญาณการเข้าสู่ตลาดที่ชัดเจนในระหว่างที่มีการเคลื่อนไหวของราคา

ตัว ชี้วัด Total Power Indicator (TPI) ในโปรแกรม metatrader นั้นได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด รวมไปถึงการจัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบัน และราคาในอดีต

วิธีการในการใช้งานตัวชี้วัดดังกล่าวมีดังนี้ :

  • หาก ค่าของตลาดบลู (หรือค่าของตลาดแบร์ในกรณีที่เป็นการขาย) และรวมไปถึงยอดรวมทั้งหมดพุ่งขึ้นมาถึงระดับ 100 ควรเปิดการซื้อ (หรือขายในกรณีที่เป็นตลาดแบร์);
  • หาก เส้นค่าของตลาดบลูและแบร์ตัดกัน ยกตัวอย่างเช่นเส้นกราฟของตลาดบลูตัดกับเส้นกราฟของตลาดแบร์จากด้านล่าง ควรเปิดการซื้อ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเส้นกราฟของตลาดแบร์ตัดกับเส้นกราฟของตลาดบลูจากด้าน บนของกราฟ ควรเปิดการขาย;
  • หาก เส้นกราฟของตลาดบลู/แบร์ตัดกับเส้นของตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่นเส้นกราฟของตลาดบลู/แบร์ตัดกับเส้นระดับ 50 นักลงทุนอาจเปิดการซื้อ/ขายได้
ตัวชี้วัด Total Power Indicator

พารามิเตอร์ของตัวชี้วัด TotalPower Indicator

LookbackPeriod = 45

PowerPeriod = 10

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback