empty
 
 

Chỉ báo này được phát triển bởi Daniel Fernandez vào năm 2011 và được mô tả trong tạp chí Currency Trader. Đây là phiên bản đã chỉnh sửa của chỉ báo Elder-Ray của Alexander Elder và dựa trên lực lên giá và xuống giá cũng như EMA 13 ngày.

Công thức

Tổng lực = Abs (Đếm giá xuống – Đếm giá lên)*100 / Số chu kỳ nhìn lại;

Lực giá xuống = Đếm giá xuống*100/ Số chu kỳ nhìn lại;

Lực giá lên = Đếm giá lên*100/Số chu kỳ nhìn lại.

Sử dụng trong giao dịch

Chỉ số Elder-ray được phát triển để xác định xu hướng; ý tưởng về áp lực giá lên và giá xuống là nền tảng cơ bản cho chỉ số này.

Phương pháp sử dụng trong chỉ số Elder-ray dựa trên ba chỉ báo kỹ thuật chỉ ra cách mà sự giao động giá lên và giá xuống hình thành theo mức giá thống nhất. Chỉ số bao gồm EMA 13 ngày và hai chỉ báo của Alexander Elder – Sức Mạnh Giá Lên và Giá Xuống (Bull and Bear Power).

Mặt hạn chế của cách tiếp cận này là nó không tạo ra các tín hiệu rõ ràng về thời điểm vào thị trường khi không có cái nhìn toàn cầu sự biến động giá.

Chỉ báo TPI dành cho metatrader được phát triển nhằm cung cấp cái nhìn đặc biệt về sự biến động giá trên thị trường cũng như sự chênh lệch giữa mức giá hiện tại và mức giá trước đó.

Có một vài phương pháp sử dụng chỉ báo kỹ thuật này:

  • nếu Bull (hoặc Bear nếu là bán) và Tổng đạt mức 100, vào lệnh mua (bán trong trường hợp Bear);
  • Nếu Bear và Bull cắt nhau, hay đường Bull cắt đường Bear từ dưới lên, vào lệnh mua; nếu đường Bear giao đường Bull từ trên xuống, vào lênh bán;
  • Nếu đường Bull/Bear cắt đường chỉ báo, hay nếu đường Bul/Bear giao mức 50 thì nhà đầu tư có thể vào lệnh mua/bán.
Total Power Indicator

Các Thông Số của Chỉ Báo TPI của InstaForex

Số chu kỳ nhìn lại = 45

PowerPeriod = 10

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback