empty
 
 

บัญชีฟรี Swap เป็นบัญชีของอิสลามเนื่องจากใช้หลักศาสนาอิสลาม. ตามบทบัญญัติของท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ.ล.), การทำธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ, หนึ่งกิจการต้องจ่ายเงินหรือได้รับผลประโยชน์จากกิจการอื่นเป็นข้อห้าม.


บัญชีของอิสลามหรือบัญชีฟรี Swap อนุญาตให้ซื้อขายสกุลเงินคู่ใด ๆ และหากจะดำเนินการเกินเที่ยงคืน, ผู้ค้าจะทำไม่ได้และไม่มีอะไรเลยที่ถอนออกจากบัญชีผู้ค้า, โดยไม่คำนึงถึงปริมาณของสถานะที่เปิดบัญชี. บัญชีของอิสลามทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อชาวมุสลิม, เนื่องจากเงินสินเชื่อและผลประโยชน์ขัดต่อศาสนาของพวกเขา.


บัญชีจะไม่มีผลต่อการ Swap ของพวกเขาเจ้าของบัญชีต้องรักษาสภาพให้นานเท่าที่จำเป็น. ในกรณีนี้ผลจากการซื้อขายขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง.


เนื่องจากลักษณะพิเศษของบัญชีนี้ทำให้บัญชีฟรี Swap กลายเป็นที่นิยมในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งในและทั่วโลก. Many Forex brokers จัดเตรียมบริการ swap-free โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ.


กลับไปยังรายการบทความ
เปิดบัญชี
เปิดบัญชี
ทำการฝากเงิน
ทำการฝากเงิน
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback