empty
 
 

ИнстаФорекс Форекс-брокерімен жұмыс істеудің бірқатар артықшылықтарымен қоса, енді компанияның әрбір клиентіне жаңа қызмет — Клиенттік Кабинеттің API қолжетімді.

API — бұл ИнстаФорекс брокерінің әр клиентіне қол жетімді функциялардың қуатты кітапханасы. Клиенттік кабинеттің API функциясын пайдаланудың арқасында әр клиентке кез-келген веб-ресурста кабинеттің негізгі функционалын орналастыру қолжетімді болмақ.

Клиенттік кабинеттің API сервисін пайдаланудың арқасында, ИнстаФорекс брокерінің әрбір клиентінің ашық және жабық сауда мәмілелерін, шот балансы, белгілі кезеңдегі жабық лоттар бойынша ақпаратты, алынған бонустар бойынша статистиканы, авторлану тарихын, сондай-ақ сауда шоты бойынша жиынтық ақпаратты сұрату сияқты Клиенттік кабинет опцияларының ауқымды жиынтығын пайдалану мүмкіндіктері бар.

Қолжетімділік деңгейі

API- функцияларына қолжетімділік қауіпсіздік дәрежесімен ерекшеленетін екі деңгей арқылы жүзеге асырылады.

Бірінші деңгей — ашық, қосымша параметрлерді енгізуді қажет етпейді.

Екінші деңгей — жабық. Қатынаудың жабық деңгейінде, берілген параметрлерге байланысты, API-ге қатынау тек құпиясөз немесе IP құпиясөз арқылы және IP маскасы арқылы мүмкін болмақ.

Сөйтіп, Клиенттік Кабинеттің API сервисін пайдаланатын әрбір клиенттің ИнстаФорекс брокерінің сайтындағы Клиенттік Кабинетке кірмей-ақ өз сауда шотының жай-күйін бақылай алады.

Мысал PHP

$Login = 0; #Must be Changed
$apiPassword = "password"; #Must be Changed
$data = array("Login" => $Login, "Password" => $apiPassword);
$data_string = json_encode($data);

$apiAuthenticationMethod = ''; #Must be Changed
$ch = curl_init('https://client-api.instaforex.com/'.$apiAuthenticationMethod);

curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json', 'Content-Length: ' . strlen($data_string)));

$token = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$apiMethodUrl = ''; #Must be Changed
$ch = curl_init('https://client-api.instaforex.com/'.$apiMethodUrl.$Login); #possibly Must be Changed part with [$Login]. Depends on the method param
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('passkey: '.$token));
$result = curl_exec($ch);
echo $result;

Мысал C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Formatting;
using System.Text;

namespace ClientPartnerApiDemoProject{
class PartnerApiSample{
public void TestMethod(){
const int login = 000000;
const string pass = "your pass";
var token = GetToken(login, pass);
var result = GetCommissionRecords(login, token);
foreach (var trade in result){
Console.WriteLine("{0} {1}",trade.Partner, trade.BalanceRecords.Count);
}
}
public string GetToken(int login, string password){
var client = new HttpClient();
HttpContent tokenContent = new ObjectContent(typeof(AccessTokenRequest), new AccessTokenRequest { Login = login, Password = password }, new JsonMediaTypeFormatter());
var token = client.PostAsync("https://client-api.instaforex.com/api/Authentication/RequestPartnerApiToken", tokenContent).Result.Content.ReadAsStringAsync().Result;
return token;
}
public List GetCommissionRecords(int login, string token){
var client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.Add("passkey", token);
var result = client.GetAsync(string.Format("https://client-api.instaforex.com/partner/GetCommissionRecords/{0}", login)).Result.Content.ReadAsAsync>().Result;
return result;
}
public class AccessTokenRequest{
public int Login { get; set; }
public string Password { get; set; }
}
}
}
Қазір сіз телефон арқылы сөйлесе алмайсыз ба?
Сұрағыңызды чатта қойыңыз.