empty
 
 

Bên cạnh rất nhiều lợi ích khi khi giao dịch với InstaForex, mỗi khách hàng của công ty còn được trải nghiệm một dịch vụ hoàn toàn mới — Tủ Khách Hàng API.

API là một thư viện chức năng lớn dành cho tất cả các khách hàng của InstaForex. Với dịch vụ mới này, bạn có thể bổ sung thêm những chức năng mới của Tủ Khách Hàng trên bất cứ trang web nào.

Như vậy, hiện tại, mọi khách hàng của InstaForex đều có thể sử dụng hệ quyền chọn Tủ Khách Hàng sau đây: yêu cầu vào và cắt lệnh, cân đối tài khoản, số lot được cắt trong một khoảng thời gian nhất định, thống kê bonus, lịch sử đăng nhập và tóm tắt tài khoản.

Các cấp độ truy cập

Có hai cấp độ truy cập vào chức năng của Tủ Khách Hàng API.

Truy cập tự do không yêu cầu phải nhập thông tin bổ sung nào.

Tùy thuộc vào phần cài đặt, với loại truy cập có giới hạn, bạn chỉ có thể xem các dữ liệu sau khi nhập mật khẩu hoặc mật khẩu IP và IP mask.

Tủ Khách Hàng API giúp mọi khách hàng của InstaForex có thể theo dõi tài khoản giao dịch của mình mà không cần đăng nhập vào Tủ Khách Hàng trên website chính thức của công ty.

Ví dụ PHP

$Login = 0; #Must be Changed
$apiPassword = "password"; #Must be Changed
$data = array("Login" => $Login, "Password" => $apiPassword);
$data_string = json_encode($data);

$apiAuthenticationMethod = ''; #Must be Changed
$ch = curl_init('https://client-api.instaforex.com/'.$apiAuthenticationMethod);

curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json', 'Content-Length: ' . strlen($data_string)));

$token = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$apiMethodUrl = ''; #Must be Changed
$ch = curl_init('https://client-api.instaforex.com/'.$apiMethodUrl.$Login); #possibly Must be Changed part with [$Login]. Depends on the method param
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('passkey: '.$token));
$result = curl_exec($ch);
echo $result;

Ví dụ C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Formatting;
using System.Text;

namespace ClientPartnerApiDemoProject{
class PartnerApiSample{
public void TestMethod(){
const int login = 000000;
const string pass = "your pass";
var token = GetToken(login, pass);
var result = GetCommissionRecords(login, token);
foreach (var trade in result){
Console.WriteLine("{0} {1}",trade.Partner, trade.BalanceRecords.Count);
}
}
public string GetToken(int login, string password){
var client = new HttpClient();
HttpContent tokenContent = new ObjectContent(typeof(AccessTokenRequest), new AccessTokenRequest { Login = login, Password = password }, new JsonMediaTypeFormatter());
var token = client.PostAsync("https://client-api.instaforex.com/api/Authentication/RequestPartnerApiToken", tokenContent).Result.Content.ReadAsStringAsync().Result;
return token;
}
public List GetCommissionRecords(int login, string token){
var client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.Add("passkey", token);
var result = client.GetAsync(string.Format("https://client-api.instaforex.com/partner/GetCommissionRecords/{0}", login)).Result.Content.ReadAsAsync>().Result;
return result;
}
public class AccessTokenRequest{
public int Login { get; set; }
public string Password { get; set; }
}
}
}
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.