Support service
×

Nhà môi giới (Broker)

Nhà môi giới (Broker) là một thị trường chuyên nghiệp thực hiện các giao dịch trên một bộ công cụ cụ thể  và đại diện trên tài khoản của khách hàng, hoặc nhân danh chính nó và trên tài khoản của khách hàng trên cơ sở các hợp đồng giao dịch với khách hàng.
 
Nhà môi giới là cá nhân hoặc tổ chức có giấy phép hoạt động trên thị trường chứng khoán với danh nghĩa khách hàng. Các nhà môi giới được chia thành ba nhóm. Đầu tiên, các nhà môi giới tính phí hoa hồng cao hơn và cung cấp đầy đủ các dịch vụ (nhà môi giới dịch vụ đầy đủ), bao gồm cả việc tham gia vào các đợt IPO và cung cấp báo cáo về công ty. Thứ hai, các nhà môi giới cung cấp một số loại dịch vụ hạn chế (nhà môi giới chiết khấu hoặc đơn giản là nhà chiết khấu) tính phí hoa hồng trung bình, nhưng không cung cấp tất cả các dịch vụ (ví dụ, loại trừ các khuyến nghị liên quan đến việc bán / mua chứng khoán của các loại xác định). Và thứ ba, các nhà môi giới chiết khấu, những người thực hiện cơ bản các lệnh của khách hàng mà không cần bất kỳ dịch vụ dự phòng nào.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""