Support service
×

Ký quỹ tự do

Tiền ký quỹ tự do là số tiền không được sử dụng để đảm bảo an toàn cho các vị thế mở. Nó được tính theo công thức sau: Ký quỹ tự do = Vốn chủ sở hữu - Ký quỹ.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""