Support service
×

Ký quỹ tự do

Tiền ký quỹ tự do là số tiền không được sử dụng để đảm bảo an toàn cho các vị thế mở. Nó được tính theo công thức sau: Ký quỹ tự do = Vốn chủ sở hữu - Ký quỹ.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""