Support service
×

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là phần an toàn của tài khoản khách hàng bao gồm các vị thế mở. Nó được tính theo công thức sau: Số dư + Lãi thả nổi / Lỗ thả nổi + Phí qua đêm. Vốn chủ sở hữu là số tiền trên tài khoản phụ của khách hàng trừ đi khoản lỗ hiện tại trên các vị thế mở và cộng với lợi nhuận hiện tại trên các vị thế mở.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""