Support service
×

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là phần an toàn của tài khoản khách hàng bao gồm các vị thế mở. Nó được tính theo công thức sau: Số dư + Lãi thả nổi / Lỗ thả nổi + Phí qua đêm. Vốn chủ sở hữu là số tiền trên tài khoản phụ của khách hàng trừ đi khoản lỗ hiện tại trên các vị thế mở và cộng với lợi nhuận hiện tại trên các vị thế mở.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""