Support service
×

Tỷ giá phi thị trường

Tỷ giá phi thị trường là mức giá bên trong khoảng cách được tạo ra bởi sự gián đoạn các mức giá tương đương nhau; một số dấu hiệu giá đóng cửa tạo thành khoảng cách giá: sự xuất hiện của tỷ giá do nhiễu giá, cũng như mức giá được hình thành mà không có bất kỳ chỉ số kinh tế vĩ mô nào có tác động đáng kể đến tỷ giá của công cụ.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""