Support service
×

Vị thế mở

Vị thế mở là kết quả của phần đầu tiên của một giao dịch đã hoàn thành đầy đủ. Mở một vị thế, khách hàng chấp nhận các nghĩa vụ sau: thực hiện giao dịch ngược lại với cùng khối lượng và giữ mức vốn chủ sở hữu không thấp hơn 10% của mức ký quỹ yêu cầu.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""