Support service
×

Vị thế mở

Vị thế mở là kết quả của phần đầu tiên của một giao dịch đã hoàn thành đầy đủ. Mở một vị thế, khách hàng chấp nhận các nghĩa vụ sau: thực hiện giao dịch ngược lại với cùng khối lượng và giữ mức vốn chủ sở hữu không thấp hơn 10% của mức ký quỹ yêu cầu.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""