Support service
×

Lệnh đang chờ xử lý (Pending order)

Một lệnh đang chờ xử lý được đặt ra khi mở một vị thế giao dịch. Lệnh chờ là lệnh cho nhà môi giới mua hoặc bán một cặp tiền tệ khi giá đạt đến mức xác định trước được đề cập trong lệnh.
 
Có bốn loại lệnh đang chờ xử lý:
 
Giới hạn Mua là một chỉ dẫn để mua khi giá chào bán trong tương lai bằng với giá trị được chỉ định. Với điều này, giá hiện tại cao hơn giá trị của đơn hàng đã đặt. Các lệnh kiểu này thường được đặt với dự đoán rằng giá công cụ, đã giảm đến một mức nhất định, sẽ tăng lên. Không thể đặt Giới hạn Mua cao hơn giá bán hiện tại. Đối với điều này, bạn phải sử dụng lệnh Dừng Mua.
 
Dừng Mua là lệnh mua khi giá chào bán trong tương lai bằng với giá trị được chỉ định. Mức giá hiện tại thấp hơn giá trị của đơn hàng đã đặt. Thông thường, các lệnh kiểu này được đặt với dự đoán rằng giá công cụ sẽ đạt đến một mức nhất định và tiếp tục tăng. Không thể đặt lệnh Dừng Mua dưới giá bán hiện tại. Bạn phải sử dụng lệnh Giới hạn Mua cho việc này.
 
Giới hạn Bán là một yêu cầu bán với điều kiện là giá đặt mua trong tương lai bằng với giá trị được chỉ định. Trong trường hợp này, mức giá hiện tại thấp hơn giá trị của đơn hàng đã đặt. Các lệnh này thường được đặt với dự đoán rằng giá công cụ, đã tăng đến một mức nhất định, sẽ dừng xu hướng tăng và bắt đầu giảm. Không thể đặt lệnh Giới hạn Bán thấp hơn giá chào mua hiện tại. Đối với điều này, bạn phải sử dụng lệnh Dừng Bán .

Dừng Bán là yêu cầu bán khi giá đặt mua trong tương lai bằng với giá trị được chỉ định. Trong trường hợp này, mức giá hiện tại cao hơn giá trị của đơn đặt hàng đã đặt. Các lệnh kiểu này được đặt với dự đoán rằng giá công cụ đã giảm xuống một mức nhất định, sẽ tiếp tục giảm. Không thể đặt lệnh Dừng Bán cao hơn giá chào mua hiện tại. Bạn phải sử dụng lệnh Giới hạn Bán cho việc này.
 
Để đặt một lệnh đang chờ xử lý, bạn phải nhấp vào cửa sổ Lệnh mới và thay đổi loại lệnh từ Lệnh ngay lập tức thành Lệnh chờ.
 
Ngay sau khi bạn chọn tùy chọn Lệnh chờ, một số trường sẽ xuất hiện để bạn xác định điều kiện thực hiện lệnh: cặp tiền tệ, khối lượng và tỷ giá của vị thế bạn mở, loại lệnh cũng như cắt lỗ và chốt lời. Bạn cũng có thể để lại nhận xét về đơn đặt hàng và đặt ngày hết hạn, theo đó đơn đặt hàng đang chờ xử lý sẽ tự động bị xóa.
Sau khi thiết lập các thông số cần thiết, bạn bấm vào nút Đặt lệnh để đặt hàng với các điều kiện thực hiện quy định. Bạn có thể kiểm tra lệnh bạn đã đặt trong trường Đầu cuối trong tab Giao dịch. Để thay đổi các điều kiện của đơn đặt hàng đang chờ xử lý hoặc xóa đơn đặt hàng đó, bạn cần nhấp chuột phải vào đơn đặt hàng đó và chọn Sửa đổi hoặc Xóa đơn đặt hàng trong menu bật lên.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""