Support service
×

Stop out

Stop out là một trạng thái của tài khoản giao dịch khi tài khoản giao dịch tạo yêu cầu đóng giao dịch nếu tài khoản giao dịch với "Mức ký quỹ" là 10% trở xuống.
 
Để làm quen với các điều kiện Stop out, vui lòng làm theo "Dành cho người giao dịch" - "Điều kiện giao dịch" - "Mở tài khoản", điều khoản 3.15:
"3.15. Buộc đóng các vị trí.
3.15.2. Nếu trạng thái tài khoản giao dịch hiện tại (vốn chủ sở hữu) thấp hơn 10% số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì vị thế mở, Công ty có quyền buộc đóng vị thế của Khách hàng mà không cần thông báo trước.
3.15.3. Máy chủ kiểm soát tình trạng hiện tại của tài khoản. Trong trường hợp các điều kiện được mô tả trong Khoản 3.15.2 của Thỏa thuận hiện tại bị vi phạm, máy chủ sẽ tạo ra một lệnh buộc đóng vị thế (stop out). Stop out được thực hiện theo giá thị trường hiện tại theo thứ tự của dòng chờ đợi chung với lệnh của các khách hàng. Việc buộc đóng một vị trí được ghi lại trong tệp nhật ký máy chủ như một "stop out".

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""