empty
 
 

Technical Indicator DeMarker (DeM) อยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบแท่งราคาสูงสุดในปัจจุบันและก่อนหน้า เมื่อราคาสูงสุดในปัจจุบันอยู่สูงกว่าราคาสูงสุดก่อนหน้า, มีการบันทึกความแตกต่างระหว่างค่าทั้งสอง เมื่อราคาสูงสุดในปัจจุบันอยู่ในระดับเดียวกับราคาสูงสุดก่อนหน้าหรืออยู่สูงกว่า, มีการบันทึกปริมาณเทรดเป็นศูนย์ จากนั้น, นำค่าที่ได้ในช่วงเวลาใดๆมารวมกัน ผลที่ได้คือตัวเลข DeMarker ซึ่งนำไปหารด้วยค่าเดียวกันบวกเข้ากับผลรวมของความแตกต่างระหว่างราคาต่ำสุดของแท่งราคาปัจจุบันและแท่งก่อนหน้า เมื่อราคาต่ำสุดอยู่เหนือกว่าระดับก่อนหน้า, ให้กำหนดค่าเป็นศูนย์

เมื่อ DeMarker ลดลงต่ำกว่า 30, คาดว่าจะเกิดการกลับตัวของราคาเป็นขาขึ้น (bullish price reversal) ในกรณีที่ DeMarker เพิ่มขึ้นเหนือ 70, คาดว่าจะเกิดการกลับตัวของราคาเป็นขาลง (bearish price reversal)

การใช้ระยะเวลาที่ยาวกว่าสำหรับการคำนวณทำให้สามารถจับแนวโน้มระยะยาวในตลาดได้ Indicators ที่มีระยะเวลาสั้นทำให้สามารถเข้าเทรดในตลาดด้วยความเสี่ยงที่น้อยที่สุดและสามารถวางแผนจังหวะในการเทรดเพื่อให้อยู่ในกระแสของแนวโน้มหลัก

การคำนวณ

ค่าของ DeMarker สำหรับช่วงเวลา "i" คำนวณได้ดังนี้:

DeMax(i) คำนวณจาก:

หาก high(i) > high(i-1) , DeMax(i) = high(i)-high(i-1), มิฉะนั้น DeMax(i) = 0

DeMin(i) คำนวณจาก:

หาก low(i) < low(i-1), DeMin(i) = low(i-1)-low(i), มิฉะนั้น DeMin(i) = 0

ค่าของ DeMarker คำนวณโดย:

DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

โดยที่:

SMA - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขคณิต;

N - จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ

   กลับสู่รายชื่อตัวชี้วัด   
กลับสู่รายชื่อตัวชี้วัด
เดินก้าวแรกสู่เป้าหมายของคุณ
เปิดบัญชี
พัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องนำเงินคุณไปเสี่ยง
เปิดบัญชีเดโม
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback