Đào tạo ngoại hối


Đường trung bình động dạng dải băng (Moving average envelopes)

Đường trung bình động dạng dải băng (Moving average envelopes)
 
Đường trung bình động đơn giản có thể được chuyển đổi thành một công cụ mới - Đường trung bình động dạng dải băng. Công cụ này, giống như [[Dải Bollinger |Bollinger bands]], được sử dụng để phát hiện các ranh giới chuyển động giá hiện tại.
 
Công thức
 
Chỉ báo bao gồm ba đường.
 
Dải băng trên:
 
Đường trung bình động trên = Đường trung bình động + (K / 100) x Đường trung bình động
 
trong đó K là phần trăm tỷ giá mà MA (đường trung bình động) tăng lên.
 
Dải băng dưới:
 
Đường trung bình động dưới = Đường trung bình động - (N / 100) x Đường trung bình động
 
trong đó N là phần trăm MA (đường trung bình động) giảm xuống.

Miêu tả:
Đường trung bình động dải băng bao gồm hai đường MA (có thể được gọi là đơn giản, hàm mũ hoặc khác), một trong số chúng được dịch chuyển lên trên, và một được dịch xuống dưới theo một tỷ lệ phần trăm nhất định (được gọi là hệ số của dải băng).
 
Đôi khi đường thứ ba hoặc đường MA trung tâm được mô tả như bắt đầu từ đó chuyển dịch được thực hiện.
 
Ví dụ, dải băng 2% của MA sẽ giống như hai dải - dải đầu tiên là MA, dịch chuyển lên trên 2%, dải thứ hai dịch chuyển xuống dưới 2%. Nó được coi là dải băng xác định ranh giới (trên và dưới) của sự thay đổi giá bình thường của cặp tiền tệ. Nguyên tắc sử dụng dải băng MA như sau: sau một vài thay đổi, giá luôn quay trở lại xu hướng chung của nó (về đường trung bình động của nó). Điều này xảy ra bởi vì giá càng khác với xu hướng của nó, thì càng có nhiều nhà giao dịch cố định lợi nhuận bằng cách đưa giá trở lại xu hướng bình thường của nó.
Sự biến động của thị trường được phân tích càng lớn thì nên chọn các giới hạn biên độ rộng hơn.
 
Sử dụng dải băng MA.
 
Có một số phương pháp sử dụng dải băng MA.
 
Sau khi lựa chọn hệ số dịch chuyển chính xác, dải trên được sử dụng làm mức kháng cự và dải dưới làm mức hỗ trợ. Chiến lược tương ứng cho việc này là bán ở mức trên và mua ở mức dưới.
 
Việc sử dụng trạnh thái cắt ngang đường thẳng MA như một chỉ báo chuyển động phát triển.

Đôi khi Đường trung bình động dải băng được sử dụng như một bộ lọc, đồng thời khai thác các tín hiệu của sự giao nhau về tỷ giá của MA. Do đó, ví dụ việc mua được thực hiện, khi giá tiền tệ lúc đầu đã vượt qua MA của nó trở lên, và sau đó là nằm ở dải trên của dải băng. Việc bán được thực hiện trong tình huống ngược lại: khi giá lần đầu tiên vượt qua đường MA của nó trở xuống và sau đó là nằm ở dải băng thấp hơn. Chiến lược như vậy làm giảm đáng kể số lượng tín hiệu sai (vì nhà giao dịch không tham gia thị trường ngay từ đầu, khi giá vẫn còn ở trong vùng dải băng), tuy nhiên, trong trường hợp xu hướng thực tế, tín hiệu chính xác đến muộn hơn và nhà giao dịch sẽ mất một phần lợi nhuận của chuyển động xu hướng (bằng hoặc hơn hệ số dải băng). Chiến lược này được mô tả rõ ràng trong cuốn sách của Charles Le Beau, David W Lucas 'Hướng dẫn kỹ thuật cho nhà giao dịch phân tích tương lai'. Giống như trong trường hợp xác định các tham số SMA, nhà giao dịch sử dụng dải băng sẽ đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan, liệu có nên nhận thêm các mục sai lỗ hay bỏ qua phần của xu hướng. Kỹ thuật đầu tiên chủ yếu được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, kỹ thuật thứ hai sử dụng cho giao dịch trung hạn và dài hạn.
 
Hạn chế của chỉ báo dải băng
 
Giống như mọi chỉ báo khác được tạo ra trên cơ sở MA, chỉ báo dải băng của MA bị tụt lại phía sau. Dải băng MA không thể phù hợp với sự biến động hiện tại của thị trường, như Dải Bollinger chẳng hạn.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn