empty
 
 

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเวลาดำเนินกระบวนการถอนเงินสำหรับบัตรวีซ่า

26.12.2017 04:41 PM


เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคในส่วนของธนาคารที่เป็นหุ้นส่วน สำหรับการถอนเงินไปยังบัตรวีซ่าเป็นเงินยูโรหรือเงินดอลลาร์สหรัฐจะเกิดความล่าช้าเป็น 5 -7 วัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เงินทุนยังสามารถทำการถอนออกมาได้ด้วยวิธีอื่นๆผ่านทาง Neteller, Skrill, MegaTransfer

การถอนเงินผ่านทางบัตร MasterCard เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร และเงินรูเบิล ส่วนบัตรวีซ่าเป็นเงินรูเบิลยังอยู่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

คาว่าการทำธุรกรรมทางการเงินในช่องทางของ บัตรวีซ่านั้นจะสามารถดำเนินการเป็นปกติในวันที่ 2 -3 มกราคมปี 2018 ในกรณีที่มีการส่งคำขอในการถอนเงิน อาจจะถูกยกเลิกไปเพื่อที่จะสามารถทำการถอนผ่านกระบวนต่างๆ หรือผ่านทางบัตร MasterCard ได้

ทางบริษัทขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ด้วย

กลับสู่หน้ารายการข่าว


ข่าวบริษัทอื่นๆ

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.