https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Biểu Đồ API

Là một phần của chiến lược phát triển và với mục đích cung cấp cho các đối tác của mình các hệ thống và công nghệ tiện lợi và phù hợp nhất, nhà môi giới InstaForex cung cấp dịch vụ mới bản vẽ biểu đồ cặp tiền tệ - Biểu đồ API. Nhờ dịch vụ này, một đối tác có thể đặt một biểu đồ phản ánh sự thay đổi trực tuyến về giá của một cặp nhất định trên tài nguyên của người đó. Biểu đồ API từ InstaForex là một công cụ tiện lợi và hữu ích cho nhà giao dịch hiện đại, và nó sẽ nhấn mạnh hoàn toàn mức độ liên quan của tài nguyên của bạn. Dịch vụ này cho phép làm việc với cả các yêu cầu được tạo trên C#PHP. Bạn có thể tải xuống và nghiên cứu InstaForex Biểu đồ sử dụng điển hình API. Các ví dụ về mã C#PHP hiện có sẵn để tải xuống. Biểu đồ API được cung cấp ở định dạng OHLC, có thể được sử dụng để vẽ biểu đồ các loại khác nhau (nến Nhật Bản, thanh, đường), nhiều công cụ tài chính và các khung thời gian khác nhau. Công ty InstaForex không ngừng phát triển mới và cập nhật các dịch vụ do đó công việc của khách hàng và đối tác của chúng tôi trở nên hiệu quả và thoải mái hơn.

Tài liệu chứa các ví dụ về ứng dụng cho các ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất.

Ví dụ PHP:

$params = array( 'chartRequest' => array( 'From' => 0, #kể từ thời điểm đó việc tìm kiếm nến sẽ được thực hiện
'To' => 1351620300, #cho đến việc tìm kiếm nến sẽ được thực hiện
'Symbol' => "EURUSD", #cặp tiền tệ mà dữ liệu lịch sử sẽ nhận được
'Type' => "MN" #loại nến. Các bài đọc có thể: MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, và M1
)
);

$client = new SoapClient('https://client-api.instaforex.com/soapservices/charts.svc?wsdl);
try
{ print_r($client->GetCharts($params), true); }
catch(SoapFault $fault)
{ echo $fault->faultstring; }

Ví dụ C#:

var sc = new ChartServiceClient();
try
{ var candles = sc.GetCharts(new ChartRequest{From = 0, To = 1351620300, Symbol = "EURUSD", Type = ChartType.MN});
foreach (var candle in candles) Console.WriteLine("Timestamp: {0}; Open: {1}", candle.Timestamp, candle.Open);
}
finally
{ if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}
Xem thêm
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech