https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Biểu ngữ đơn giản

Dưới đây là các biểu ngữ giới thiệu về những ưu điểm và dịch vụ của InstaForex.

Mã HTML được đặt dưới mỗi biểu ngữ để bạn có thể thêm biểu ngữ này vào trang web của mình.

Hướng dẫn từng bước

  1. Bạn nên chèn mã thư từ độc nhất của mình vào mã biểu ngữ, mã bạn đã nhận được trong quá trình đăng ký tại Chương trình Liên kết.
  2. Cụm từ "Mã_Liên_kết_Của_Bạn" trong mã biểu ngữ nên được thay thế bằng 3-5 ký tự Latinh của mã liên kết của bạn.

Quan trọng là, các biểu ngữ đã nhúng mã liên kết liên kết có sẵn trong Khu Vực Đối tác của bạn.

Biểu ngữ
# Kích thước biểu ngữ Kích thước tệp Số lượng Loại Hành động
1 320 x 50 340 Kb 15 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
2 980 x 120 565 Kb 7 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
3 970 x 90 854 Kb 11 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
4 970 x 250 1865 Kb 11 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
5 930 x 180 847 Kb 7 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
6 728 x 90 3242 Kb 26 hình ảnh, html Hiển thị các biểu ngữ này
7 580 x 400 1091 Kb 7 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
8 468 x 60 1695 Kb 24 hình ảnh, html Hiển thị các biểu ngữ này
9 336 x 280 552 Kb 11 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
10 300 x 600 1480 Kb 11 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
11 300 x 50 112 Kb 7 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
12 300 x 250 1625 Kb 16 hình ảnh, html Hiển thị các biểu ngữ này
13 300 x 1050 1340 Kb 7 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
14 250 x 360 455 Kb 7 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
15 250 x 250 2907 Kb 25 hình ảnh, html Hiển thị các biểu ngữ này
16 240 x 400 3618 Kb 25 hình ảnh, html Hiển thị các biểu ngữ này
17 200 x 200 2256 Kb 23 hình ảnh, html Hiển thị các biểu ngữ này
18 160 x 600 1721 Kb 15 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
19 120 x 600 2375 Kb 25 hình ảnh, html Hiển thị các biểu ngữ này
20 320 x 100 246 Kb 5 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
21 580 x 51 1711 Kb 14 hình ảnh, html Hiển thị các biểu ngữ này
22 1024 x 768 1955 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
23 180 x 150 184 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
24 234 x 104 178 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
25 234 x 60 123 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
26 300 x 100 216 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
27 320 x 480 524 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
28 320 x 568 382 Kb 3 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
29 340 x 80 191 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
30 360 x 640 726 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
31 480 x 320 431 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
32 535 x 90 229 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
33 633 x 328 630 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
34 640 x 360 703 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
35 768 x 1024 2035 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
36 775 x 60 209 Kb 4 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
37 Quá khổ 230 Kb 1 hình ảnh Hiển thị các biểu ngữ này
Trong tất cả: 359 pcs.
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech