https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Biểu ngữ đơn giản

Dưới đây là các biểu ngữ giới thiệu về những ưu điểm và dịch vụ của InstaForex.

Mã HTML được đặt dưới mỗi biểu ngữ để bạn có thể thêm biểu ngữ này vào trang web của mình.

Hướng dẫn từng bước

  1. Bạn nên chèn mã thư từ độc nhất của mình vào mã biểu ngữ, mã bạn đã nhận được trong quá trình đăng ký tại Chương trình Liên kết.
  2. Cụm từ "Mã_Liên_kết_Của_Bạn" trong mã biểu ngữ nên được thay thế bằng 3-5 ký tự Latinh của mã liên kết của bạn.

Quan trọng là, các biểu ngữ đã nhúng mã liên kết liên kết có sẵn trong Khu Vực Đối tác của bạn.

Banners
# Size banners Size files Quantity Type Actions
1 320 x 50 340 Kb 15 image Show these banners
2 980 x 120 565 Kb 7 image Show these banners
3 970 x 90 854 Kb 11 image Show these banners
4 970 x 250 1865 Kb 11 image Show these banners
5 930 x 180 847 Kb 7 image Show these banners
6 728 x 90 3242 Kb 26 image, html Show these banners
7 580 x 400 1091 Kb 7 image Show these banners
8 468 x 60 1695 Kb 24 image, html Show these banners
9 336 x 280 552 Kb 11 image Show these banners
10 300 x 600 1480 Kb 11 image Show these banners
11 300 x 50 112 Kb 7 image Show these banners
12 300 x 250 1625 Kb 16 image, html Show these banners
13 300 x 1050 1340 Kb 7 image Show these banners
14 250 x 360 455 Kb 7 image Show these banners
15 250 x 250 2907 Kb 25 image, html Show these banners
16 240 x 400 3618 Kb 25 image, html Show these banners
17 200 x 200 2256 Kb 23 image, html Show these banners
18 160 x 600 1721 Kb 15 image Show these banners
19 120 x 600 2375 Kb 25 image, html Show these banners
20 320 x 100 246 Kb 5 image Show these banners
21 580 x 51 1711 Kb 14 image, html Show these banners
22 1024 x 768 1955 Kb 4 image Show these banners
23 180 x 150 184 Kb 4 image Show these banners
24 234 x 104 178 Kb 4 image Show these banners
25 234 x 60 123 Kb 4 image Show these banners
26 300 x 100 216 Kb 4 image Show these banners
27 320 x 480 524 Kb 4 image Show these banners
28 320 x 568 382 Kb 3 image Show these banners
29 340 x 80 191 Kb 4 image Show these banners
30 360 x 640 726 Kb 4 image Show these banners
31 480 x 320 431 Kb 4 image Show these banners
32 535 x 90 229 Kb 4 image Show these banners
33 633 x 328 630 Kb 4 image Show these banners
34 640 x 360 703 Kb 4 image Show these banners
35 768 x 1024 2035 Kb 4 image Show these banners
36 775 x 60 209 Kb 4 image Show these banners
37 Oversize 230 Kb 1 image Show these banners
In all: 359 pcs.
Download all (28 Mb)
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2023
Trademarks of the InstaFintech group of companies