empty
 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการแข่งขัน "Real Scalping"

I. เงื่อนไขทั่วไป

 • 1. ชื่อการแข่งขัน - "Real Scalping InstaForex " (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - “การแข่งขัน”)

  2. การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย InstaFintech Group (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - “ผู้จัดงาน”)

  3. การแข่งขันจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ 00.00 น. ในวันจันทร์แรกของเดือนจนถึง 23.59.59 น. (เวลาปลายทาง) ในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

  4. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในเดือนถัดไปจะเริ่มที่เวลา 00.00 น. (เวลาปลายทาง) ในวันแรกของการแข่งขันรอบปัจจุบันจนถึง 23.00 น. (เวลาปลายทาง) ในวันแรกของการแข่งขันรอบถัดไป

  5. เงินรางวัลรวมทั้งหมดของการแข่งขันในแต่ละเดือนอยู่ที่ 6,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะจัดสรรในหมู่ผู้ชนะดังต่อไปนี

  • - รางวัลที่ 1 - 2000 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 2 - 1500 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 3 - 1000 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 4 - 500 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 5 - 400 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 6 - 300 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 7 - 200 ดอลลาร์ ;
   - รางวัลที่ 8 - 100 ดอลลาร์;

II. ผู้แข่งขัน

 • 1. เฉพาะลูกค้าที่บรรลุนิติภาวะ (เกิน 18 ปี) แล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

  2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ InstaForex

  3. เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประจำเดือนในแต่ละเดือน ผู้เข้าแข่งขันต้องเปิดบัญชีสาธิตส่วนตัว

  4. ู้เข้าร่วมการแข่งขันยินยอมที่จะใส่ข้อมูลจริงและชื่อจริงตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงตัวพร้อมกับอีเมล์ที่ติดต่อได้

  5. ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการซื้อขายมากกว่า 1 บัญชีจาก IP เดียวกัน ฝ่ายการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การแข่งขันของเจ้าของบัญชี ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่แนะนำให้คุณใช้โมเดม GPRS และ 3G เป็นอย่างยิ

  6. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ หรือสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันในระหว่างดำเนินการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันยุติแล้วโดยจะแจ้งเหตุผลให้ทราบ สาเหตุของการตัดสิทธิ์อาจจะมาจากการเปิดการสั่งซื้อและขายคู่ค่าเงินเดียวกันในปริมาณมากจากบัญชีซื้อขายคนละบัญชีในเวลาที่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงการใช้ข้อผิดพลาดในกระแสราคา (quote flow) เพื่อให้ได้กำไรที่แน่นอน

  7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับระเบียบและกติกาของการแข่งขันทุกข้อ

  8. ห้ามมิให้ญาติสนิทเข้าร่วมการแข่งขันเดียวกัน หากข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีของผู้เข้าแข่งขันเหมือนกับบัญชีของผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เหตุผลนี้เพื่อทำการตัดสิทธิ์

III. ข้อตกลงในการซื้อขาย

 • 1. หลังจากลงทะเบียนการแข่งขันแล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะได้ถือบัญชีซื้อขายสาธิต

  2. เงินฝากเริ่มแรกของผู้เข้าแข่งขันทุกคนคือ 2,000,000ดอลลาร์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  3. อำนาจเพิ่มทางการเงิน (Leverage) 1:500

  4. คำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่ไม่ได้ตั้ง ณ ราคาตลาดจะต้องถูกยกเลิก ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บัญชีที่ไม่ได้ทำการซื้อขาย ณ ราคาตลาด

  5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ Expert Advisor และกลยุทธ์การซื้อขายได้โดยไม่ข้อยกเว้น

  6. การแข่งขันมีเครื่องมือซื้อขายเป็นคู่ค่าเงินหลักและคู่ค่าเงิน Forex เท่านั้น

  7. ปริมาณการซื้อขายต่ำสุดคือ 0.01 ล็อต สูงสุดคือ - 10 ล็อต รอบหนึ่งคือ 0.01 ล็อต

  8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเปลี่ยนบัญชีซื้อขายของเขาให้เป็นบัญชีที่ไม่มีสวอปได้โดยติดต่อไปที่แผนกช่วยเหลือลูกค้า

  9. จำนวนการซื้อขายรวมกับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดไม่เกิน 5 รายการ

  10. ระดับการปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติอยู่ที่ 10%

  11. ข้อตกลงในการซื้อขายอื่นๆสำหรับบัญชีซื้อขายที่ใช้ในการแข่งขันเหมือนกับข้อตกลงที่ใช้กับบัญชีจริงของ InstaForex

IV. การประกาศผลการตัดสิน

 • 1. สามารถเข้าดูหุ้นในบัญชีของผู้เข้าแข่งขันได้บนเว็บไซต์ของทางบริษัทตลอดช่วงการแข่งขัน

  2. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันหลังจากที่การแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว

  3. อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้เข้าแข่งขัน

  4. ประกาศผลการแข่งขันภายใน 30 วันหลังจากที่การแข่งขันและขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดสิ้นสุดลงแล้ว

V. การตัดสินผู้ชนะ

 • 1. หลังจากที่การแข่งขันในรอบปัจจุบันสิ้นสุดลง การซื้อขายทั้งหมดจะปิดที่ราคาปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

  2. ผู้ที่ถือเงินฝากมากที่สุดจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ

  3. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนมีเงินฝากเท่ากัน ทางผู้จัดงานจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะ

  4. ู้ชนะการแข่งขันต้องยินยอมให้เปิดเผยชื่อของตนเอง

  5. ในการที่จะรับรางวัลนั้น ผู้ชนะแต่ละท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: กำไรอย่างน้อย 5% จากกำไรสุทธิจะต้องมาจากผลการซื้อขายในคู่ค่าเงิน GBP/USD และอย่างน้อยอีก 5% จะต้องมาจากการซื้อขายคู่ค่าเงิน GBP/JPY.

  6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัลประจำเดือนไปแล้วไม่สามารถรับรางวัลได้อีกในเดือนถัดไป ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน รางวัลจะตกเป็นของผู้ที่อยู่ลำดับถัดไป โดยจะไล่ลงไปทีละอันดับ

  7. ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำร้องขอลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุ และสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันทั้งในระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วได้ หากพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมว่ามีเจตนาดำเนินการฉ้อโกงเงินรางวั

VI. การรับรางวัล

 • 1. ผู้ชนะจะต้องส่งรูปถ่ายและสำเนาหลักฐานแสดงตัวในรูปแบบสกุลไฟล์ jpeg หรือ pdf มาที่อีเมล์ [email protected] ภายใน 30 วันหลังจากที่ประกาศผลการแข่งขันแล้

  2. เงินรางวัลจะเข้าสู่บัญชีซื้อขายที่เปิดโดยฝ่ายจัดการแข่งขัน

  3. ู้ชนะยอมรับหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมใดๆในบัญชีที่เปิดโดยฝ่ายจัดการแข่งขันและแคมเปญภายใต้ขอบข่ายข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับของ InstaFintech Group

  4. รางวัลทุกรางวัลรวมทั้งรางวัลที่หนึ่งไม่สามารถเบิกถอนได้ อย่างไรก็ดี กำไรที่งอกเงยจากเงินรางวัลสามารถเบิกถอนได้โดยไม่มีเงื่อนไข

  5. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศให้รางวัลที่มอบไปแล้วเป็นโมฆะได้ และสามารถยกเลิกได้หากพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมว่ามีเจตนาดำเนินการฉ้อโกงเงินรางวัล

  6. บัญชีซื้อขายจะถูกหักออกอัตโนมัติทันทีที่มีการยื่นคำร้องขอถอนเงิน ในการพิจารณาคำร้องนั้นผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบว่ายอดเงินคงเหลือและมาร์จิ้นที่เหลืออยู่นั้นสอดคล้องกับจำนวนเงินทุนที่สามารถถอนได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกัน จำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำร้องขอถอนเงินจะถูกดึงกลับไปที่บัญชีตามเดิม

VII. Language

 • 1. The language of the present rules is English.

  2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.

  3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.