empty
 
 
การสะสม/การกระจาย (Accumulation/Distribution - A/D)

การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณเทรดสะท้อนโดย technical indicator Accumulation Distribution - A/D วัดดัชนีเมื่อการเปลี่ยนแปลงของราคาจะออกมาเป็นปริมาณ, เมื่อมันเพิ่มขึ้น, ความผันผวนของราคาส่งผลกระทบต่อตัวบ่งชี้.

Indicator นี้มีลักษณะคล้ายกับ indicator ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกว่า - On Balance Volume ซึ่งใช้ในการทดสอบและยืนยันราคาในแง่ของการปรับปริมาณเทรดอย่างเหมาะสม

เมื่อ A/D เริ่มเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าคุณสามารถเริ่มเข้าซื้อหรือสะสมหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากปริมาณเทรดเกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นของราคา การขายหรือการปันส่วนหลักทรัพย์สามารถเริ่มดำเนินการได้ในจังหวะที่ indicator เริ่มปรับตัวลงเนื่องจากปริมาณเทรดมีความเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับการปรับตัวลงของราคา

มีความเป็นไปได้ที่จะกล่าวว่าราคากำลังจะเกิดการปรับตัวในกรณีที่เกิด divergence ระหว่าง Accumulation/Distribution indicator และราคาหลักทรัพย์ ในกรณีที่เกิด divergence ราคาเปลี่ยนทิศทางตาม indicator ตัวอย่างเช่น: หากดัชนีเพิ่มขึ้น แต่ราคาหุ้นลดลง ดังนั้น ราคาคาดว่าจะเกิดการปรับตัว

การคำนวณ:

มีการเพิ่ม/ลดบางส่วนของปริมาณเทรดเข้ากับ/ออกจากค่าปัจจุบันของ indicator หากราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดของวัน, ส่วนที่เพิ่มจะใหญ่ขึ้น หากราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุด - ส่วนที่ลดจะใหญ่ขึ้น สำหรับราคาที่อยู่ระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุด, indicator ยังคงอยู่ในระดับเดิม

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

ความหมาย:

A/D(i) - Accumulation/Distribution indicator สำหรับแท่งราคาปัจจุบัน;

CLOSE(i) – ราคาปิด;

LOW(i) – ราคาแท่งต่ำสุด;

HIGH(i) – ราคาแท่งสูงสุด;

VOLUME(i) – ปริมาณเทรด;

A/D(i-1) - Accumulation/Distribution indicator สำหรับแท่งราคาก่อนหน้า

Accumulation Distribution, A/D กำหนดโดยการปรับเปลี่ยนของราคาและปริมาณเทรด ปริมาณเทรดเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักในขณะที่ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง – ดัชนี (ปริมาณเทรด) ยิ่งมาก, อิทธิพลของการปรับตัวของราคาที่มีต่อ indicator ก็จะยิ่งมีนัยสำคัญมากขึ้น (สำหรับช่วงเวลาใดๆ)

เดินก้าวแรกสู่เป้าหมายของคุณ
เปิดบัญชี
พัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องนำเงินคุณไปเสี่ยง
เปิดบัญชีเดโม
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024

Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback