empty
 
 
01.04.2021 02:35 PM

Những thay đổi sau đây trong lịch giao dịch được dự kiến áp dụng vào ngày 2 tháng 4 năm 2021 do ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh ở Hoa Kỳ.

Các công cụ dưới đây sẽ không được giao dịch trong suốt ngày 2 tháng 4:

  • CFD trên cổ phiếu;
  • hợp đồng giao ngay và hợp đồng tương lai kim loại;
  • hợp đồng tương lai năng lượng;
  • hợp đồng tương lai hàng hóa hoặc mảng nông nghiệp;
  • chỉ số
Lịch giao dịch có thể thay đổi thêm theo quyết định của Công ty.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback