empty
 
 

Trong hệ thống PAMM, công ty InstaForex cung cấp sự thi hành hoàn toàn tự động dành cho các hoạt động sau đây:
  • Đầu tư;
  • Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
  • Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
  • Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback