empty
 
 

Tiền thưởng InstaForex

Tiền thưởng khác nhau về kích thước tối đa, điều khoản ghi có vào tài khoản và sử dụng trong giao dịch.

Lợi nhuận kiếm được bằng cách sử dụng bất kỳ tiền thưởng có thể được rút ra từ tài khoản mà không hạn chế.

Tiền thưởng 100%

Kích thước tiền thưởng 100% Đòn bẩy tối đa 1:200
Ghi nhận nạp tiền lần đầu Ngưng giao dịch 100%
Kích thước tiền thưởng 100%
Ghi nhận nạp tiền lần đầu
Đòn bẩy tối đa 1:200
Ngưng giao dịch 100%

Tiền thưởng 55%

Kích thước tiền thưởng 55% Đòn bẩy tối đa 1:200
Ghi nhận mỗi lần nạp Ngưng giao dịch 100%
Kích thước tiền thưởng 55%
Ghi nhận mỗi lần nạp
Đòn bẩy tối đa 1:200
Ngưng giao dịch 100%

Tiền thưởng 30%

Kích thước tiền thưởng 30% Đòn bẩy tối đa 1:1000
Ghi nhận mỗi lần nạp Ngưng giao dịch 10%
Kích thước tiền thưởng 30%
Ghi nhận mỗi lần nạp
Đòn bẩy tối đa 1:100
Ngưng giao dịch 10%

Tiền thưởng câu lạc bộ

Kích thước tiền thưởng lên đến 40% Đòn bẩy tối đa 1:1000
Ghi nhận mỗi lần nạp Ngưng giao dịch 10%
Kích thước tiền thưởng lên đến 40%
Ghi nhận mỗi lần nạp
Đòn bẩy tối đa 1:100
Ngưng giao dịch 10%
Ưu đãi hàng tháng
Người chiến thắng được xác định ngẫu nhiên

Tiền gửi may mắn

Bằng cách nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất 3.000 đô la, bạn sẽ tự động trở thành người tham gia chương trình khuyến mãi

Thời gian:

hàng tháng

Quỹ giải thưởng:

$50,000

Bằng cách nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất 3.000 đô la, bạn sẽ tự động trở thành người tham gia chương trình khuyến mãi

Thời gian: Quỹ giải thưởng:
hàng tháng $50,000

So sánh tiền thưởng

Tiền thưởng 100%

lên đến 2000 USD

Tiền thưởng 55%

Từ 0 USD

Tiền thưởng 30%

Từ 0 USD

Tiền thưởng câu lạc bộ

Từ 0 USD

Rút lợi nhuận

Xác minh

Không xác minh

Không xác minh

Không xác minh

Số tiền thưởng tối đa

Nguyên tắc ghi nhận

nạp tiền lần đầu

mỗi lần nạp

mỗi lần nạp

mỗi lần nạp

Các tiền thưởng tương thích

Khả dụng cho khách hàng mới

On receipt of a Club
card

Khả dụng cho nhiều
chủ tài khoản

Lot để rút
tiền thưởng

Không rút tiền

X*6 InstaForex-nhiều

ở đâu X = tổng số tiền thưởng nhận được

X*3 InstaForex-nhiều

ở đâu X = tổng số tiền thưởng nhận được

X*3 InstaForex-nhiều

ở đâu X = tổng số tiền thưởng nhận được

Đòn bẩy tối đa

1:200

1:200

1:1000

1:1000

đầu tư PAMM

Ngưng giao dịch

100%

100%

10%

10%

So sánh tiền
thưởng

Khả năng rút
lợi nhuận

Xác minh

Kích thước tiền
thưởng không
giới hạn

Ghi nhận

Khả năng tương
thích với các khoản
tiền thưởng khác

Sẵn có cho
khách hàng mới

Sẵn có cho
nhiều chủ
tài khoản

Rất nhiều để
rút tiền thưởng

Đòn bẩy
tối đa

Đầu tư
vào PAMM

Ngưng giao dịch

100%

lên đến 2000 USD

nạp tiền lần đầu

Không rút tiền

1:200

100%

Không xác minh

mỗi lần nạp

X*6 InstaForex-nhiều

ở đâu X = tổng số tiền thưởng nhận được

1:200

100%

Không xác minh

mỗi lần nạp

X*3 InstaForex-nhiều

ở đâu X = tổng số tiền thưởng nhận được

1:1000

10%

Tiền thưởng câu lạc bộ

Từ 0 USD

Không xác minh

mỗi lần nạp

On receipt of a Club
card

X*3 InstaForex-nhiều

ở đâu X = tổng số tiền thưởng nhận được

1:1000

10%

Wide range of trading instruments
Today, our clients have an opportunity to perform trades with more than 300 financial instruments under the best conditions. The list of instruments includes currency and cryptocurrency pairs, CFDs, indices, shares as well as futures.
Open list of assets
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback