empty
 
 

Quy tắc chiến dịch Ký Quỹ Mạo Hiểm


I. Quy định chung
1. Tên chiến dịch là Tiền gửi May mắn (sau đây gọi là Chiến dịch).
2. Chiến dịch được tổ chức bởi Tập đoàn InstaFintech (sau đây gọi là Ban tổ chức).
3. Chiến dịch được tổ chức hàng tháng (sau đây gọi là Giai đoạn Chiến dịch).
4. Số tiền quỹ giải thưởng thay đổi mỗi tháng.

II. Người tham gia
1. Khách hàng có năng lực pháp lý trên 18 sở hữu tài khoản giao dịch trực tiếp với Công ty InstaForex (sau đây gọi là Người tham gia) có thể tham gia Chiến dịch.
2. Để tham gia Chiến dịch, cần bổ sung tài khoản giao dịch trực tiếp InstaForex với 3000 USD trở lên trong Giai đoạn Chiến dịch.

III. Xác định người chiến thắng
1. Hàng tháng trong Giai đoạn Chiến dịch, một người chiến thắng được xác định trên cơ sở ngẫu nhiên.

IV. Công bố kết quả
1. Kết quả của Chiến dịch được công bố trong vòng 14 ngày sau khi Chiến dịch kết thúc và tất cả các kiểm tra cần thiết được thực hiện.

V. Nhận thưởng
1. Để người chiến thắng nhận giải thưởng, họ phải mở và xác minh tài khoản giao dịch trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi kết quả được công bố.
2. Không thể rút tiền giải thưởng; tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà kiếm được từ tiền giải thưởng đều có thể được rút mà không có bất kỳ hạn chế nào.
3. Tài khoản giao dịch tự động trừ số tiền được yêu cầu tại thời điểm gửi yêu cầu rút tiền. Các chuyên gia xem xét yêu cầu rút tiền để đảm bảo rằng số dư và số dư tức thời tuân thủ số tiền khả dụng để rút tiền. Trong trường hợp không tuân thủ, số tiền được chỉ định trong yêu cầu rút tiền được ghi nhận trở lại vào tài khoản giao dịch.
4. Người chiến thắng đồng ý rằng sau khi bất kỳ số tiền nào được rút ra thì toàn bộ số tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

VI. Ngôn ngữ
1. Ngôn ngữ của các quy định hiện tại là tiếng Anh.
2. Để thuận tiện cho Người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp các quy định này bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Phiên bản dịch của các quy định này chỉ đơn thuần mang tính thông tin.
3. Trong trường hợp xảy ra sự khác biệt giữa phiên bản dịch và các quy định bằng tiếng Anh, các quy định bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu ưu tiên.

Trang chủ chiến dịch

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.