empty
 
 
EURUSD.fx Euro vs US Dollar
Latest price 1.13122 08 Dec 2021 16:04
Price change 2.0E-5 (0.00177%)
Traders' feedback
BUYING 50% SELLING 50%
 
dec
06
mo
dec
07
tu
dec
08
we
dec
09
th
dec
10
fr
dec
11
sa
dec
12
su
dec
13
mo
dec
14
tu
dec
15
we
dec
16
th
dec
17
fr
dec
18
sa
dec
19
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.