empty
 
 

Chỉ báo Ultimate Oscillator được phát triển bởi Larry Williams vào năm 1985 và được mô tả trong tạp chí Phân tích kỹ thuật của chứng khoán và hàng hóa. Chỉ báo này có thể liên kết với các chỉ báo dao động cổ điển dành cho phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, chỉ báo Ultimate Oscillator vượt trội hơn những chỉ báo khác bởi dữ liệu được phân tích và sức mạnh những tín hiệu của nó. Nó sử dụng trung bình trọng lượng của ba giai đoạn thời gian khác nhau.

Tính toán

Xác định Mức thấp thực hiện tại, TL. TL - là mức tối thiểu thấp nhất hiện tại hoặc giá đóng cửa trước.

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i - 1))

Tính áp lực mua hiện tại, BP bằng chênh lệch giữa giá đóng cửa và Mức thấp thực.

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)

Lấy Hạng thực, TR. Đây là chênh lệch lớn nhất của mức thấp và mức cao hiện tại; hoặc mức cao hiện tại và giá đóng cửa trước; giá đóng cửa trước và mức thấp hiện tại.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))

Đếm tổng các chỉ số BP của tất cả các khoảng thời gian

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)

Tính tổng các chỉ số TR của tất cả ba khoảng thời gian

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)

Xác định chỉ số Ultimate Oscillator thô, RawUO

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))

Tính chỉ số Ultimate Oscillator, UO

UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100, trong đó


MIN - chỉ số thấp nhất;

MAX - chỉ số cao nhất;

|| - hoặc;

LOW (i) - giá thấp nhất của thanh hiện tại;

HIGH (i) - giá cao nhất của thanh hiện tại;

CLOSE (i) - giá đóng cửa của thanh hiện tại;

CLOSE (i - 1) - giá đóng cửa của thanh trước;

TL (i) - Mức thấp thực;

BP (i) - Áp lực mua;

TR (i) - Hạng thực;

BPSUM (N) - tổng chỉ số BP của N khoảng thời gian (N = 1 thì i = 7 thanh; khi N = 2, i = 14 thanh; khi N = 3, i = 28 thanh);

TRSUM (N) - tổng chỉ số TR của N khoảng thời gian (N = 1 thì i = 7 thanh; khi N = 2, i = 14 thanh; khi N = 3, i = 28 thanh);

RawUO - chỉ số Ultimate Oscillator thô;

UO - chỉ số Ultimate Oscillator.

Sử dụng giao dịch

Chỉ báo Ultimate Oscillator được dùng để phân tích kỹ thuật và nó dao động trong khoảng từ 0% đến 100%, đường cơ sở của Ultimate Oscillator có thể được xem là chỉ số siêu bán / siêu mua cho thị trường. Nếu chỉ báo biểu thị chỉ số trên mức 70, thị trường là siêu mua và sẽ có sự đảo ngược xu hướng sớm. Trong trường hợp chỉ báo rớt xuống dưới mức 30, sẽ có sự tăng giá sớm.

Cần xem xét yếu tố gọi là Ảo tưởng của người đánh bạc trong khi sử dụng phương pháp này dựa trên Ultimate Oscillator (cũng như bất kỳ chỉ báo dao động kỹ thuật khác).

Larry Williams đưa ra phương pháp hoàn toàn khác khi sử dụng chỉ báo này, nhưng nó rất sát với thị trường trao đổi hiện đại ngày nay:

  • nếu có sự phân kỳ giảm giá giữa lúc tăng giá và chỉ số giảm xuống dưới mức 50, cần mở vị trí bán. Trong trường hợp giá thấp hơn mức 30, đóng vị trí bán;
  • nếu có sự hội tụ tăng giá giữa lúc giảm giá và chỉ số trên mức 50, mở vị trí mua. Khi giá vượt mức 70, đóng vị trí mua.
Chỉ báo Ultimate Oscillator

Các tham số Ultimate Oscillator InstaForex

Giai đoạn nhanh = 7

Giai đoạn giữa = 14

Giai đoạn chậm = 28

K nhanh = 4

K giữa = 2

K chậm = 1

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback