empty
 
 
InstaForex Great Race 2013
Qui tắc cuộc thi
Loại tài khoản: tài khoản demp
Số tiền deposit ban đầu: USD 100,000
Tần suất cuộc thi: hai tháng một lần từ 31 tháng Tư năm 2013 đế 31 tháng Mười Hai năm 2013
Thời gian cuộc thi: một tháng (mỗi cuộc thi bao gồm 4 vòng loại và 1 vòng chung kết)
Quĩ giải thưởng: USD 55,000

Những người tham gia cuộc thi thực hiện giao dịch trên tài khoản demo. Sau khi mỗi vòng thi kết thúc, tất cả các giao dịch sẽ bị cắt tự động ở mức giá hiện tại. Những nhà đầu tư cho số tiền deposit lớn nhất sẽ là người chiến thắng.

InstaForex hastens to inform that on December 27, 2013, the InstaForex Great Race 2013 campaign was officially brought to an end. We express thanks and appreciation to all the participants. Soon, after proof of compliance with the rules, we will announce the number of the trading account that secured a victory for his owner in InstaForex Great Race 2013.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback