Facebook
 
 

Tin tức InstaForex từ các phương tiện truyền thông hàng đầu

Thiết lập
Các đặc trưng chủ yếu:
Chiều rộng cửa sổ:
Chiều cao cửa sổ:
Lượng tin tức:
 
Hiển thị thời gian:
Hiển thị kiểm soát thanh cuộn:
Font:
      
Màu viền:
Màu nền:
Mã đối tác ?
Tiêu đề tin tức:
Font:
     
Xem trước Informer
<a href="https://www.instaforex.com/vi/">Cổng InstaForex</a>
Mã để chèn

Cập nhật tin tức InstaForex 30 giây một lần.
Mã mẫu. Chèn vào thân trang (giữa <body></body>)

Phiên bản IFRAME:

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.