Facebook
 
 
Thiết lập
Bề rộng: (170-300)
Số lượng chiết khấu:
(0.01 - 10 pips)
Mã đối tác ?
Xem ngắn gọn
(Cài đặt không được áp dụng)
Làm tròn góc:
Phần chính:
Màu nền:
Nhập văn bản:
 In đậm  In nghiêng
Bóng chữ:
Header và footer:
Màu nền:
Nhập văn bản:
 In đậm  In nghiêng
Nút:
Nhập văn bản:
 In đậm  In nghiêng
Làm mờ góc:
Logo:
 Rộng
 Nhỏ
Xem trước Informer
<a href="https://www.instaforex.com/vi/">Cổng InstaForex</a>
Mã để chèn

Mã mẫu. Chèn vào thân trang (giữa <body></body>)

Phiên bản IFRAME:

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.