empty
 
 

Báo giá trực tuyến của tất cả các cặp tiền tệ

Thiết lập
Chiều rộng: (200-350)
Chiều cao: (50-256)
Mã đối tác ?
Chọn băng điện báo:

Hình thức báo giá: Đầy đủ Ngắn gọn
Charset: UTF-8 WINDOWS-1251
Múi giờ: tính bằng giờ tương đối đến GMT 0
(ví dụ, +2 or -1)
Màu sắc nền đầu trang:
Các dòng lẻ:
Các dòng chẵn:
Xem trước Informer
<a href="https://www.instaforex.com/vi/">Cổng InstaForex</a>
Mã để chèn

Báo giá được tự động cập nhật cứ 30 giây một lần.
Mã mẫu. Chèn nó vào phần thân trang (giữa <body></body>)

Phiên bản IFRAME:
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.