11.06.201904:03 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY to test resistance, a drop is possible!

Exchange Rates 11.06.2019 analysis

USDJPY to test key resistance, a drop to 1st support is possible

Entry: 109.012

Why it's good : 61.8% Fibonacci extension, 23.6% Fibonacci retracement, horizontal pullback resistance

Stop Loss : 109.914

Why it's good :50% Fibonacci retracement,horizontal swing high resistance

Take Profit : 107.854

Why it's good: 61.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension, horizontal swing low support

Exchange Rates 11.06.2019 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.