29.07.202004:41 Forex Analysis & Reviews: NZDCAD testing support, potential bounce!

Exchange Rates 29.07.2020 analysis

Trading Recommendation

Entry: 0.88972

Reason for Entry: Ascending trend line, 61.8% fibonacci extension and 78.6% fibonacci retracement

Take Profit: 0.89335

Reason for Take Profit: Horizontal swing high resistance, 61.8% fibonacci retracement

Stop Loss: 0.88783

Reason for Stop Loss: Horizontal swing low support, 100% fibonacci extension

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.