30.07.202004:00 Forex Analysis & Reviews: GBPJPY facing bullish pressure, potential for further upside

Exchange Rates 30.07.2020 analysis

Trading Recommendation

Entry: 136.112

Reason for Entry: Ascending trend line, 23.6% fibonacci retracement, 78.6% fibonacci extension and horizontal overlap support

Take Profit: 137.060

Reason for Take Profit: 127.2% fibonacci retracement

Stop Loss: 135.688

Reason for Stop Loss: Horizontal swing low support, 50% fibonacci retracement

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.