empty
 
 

Chỉ báo kỹ thuật máy tính Những điểm cực của Larry Williams hướng đến những điểm cao và thấp của giá ngắn hạn trên thị trường, điều mà được mô tả trong sách Những bí mật của giao dịch ngắn hạn của Williams. Chỉ báo kỹ thuật này có thể được sử dụng như là sự hỗ trợ tuyệt vời cho những kỹ thuật cơ bản của trader về thâm nhập thị trường.

Công thức

Chỉ báo kỹ thuật được xây dựng dựa trên sự hình thành những điểm cao và thấp của giá ngắn hạn, với điều kiện những ngày gần nhất tạo nên mứa giá cao hơn hoặc thấp hơn so với mức giá hàng ngày.

Sử dụng giao dịch

Trong cuốn sách Những bí mật về giao dịch ngắn hạn, Larry Williams cung cấp những mô tả sau đây về những điểm cực của thị trường: "Tôi có thể xác định điểm thấp nhất của thị trường với công thức đơn giản: Bất kì thời gian nào cũng có điểm thấp nhất hàng ngày với những điểm thấp nhưng cao hơn, cái mà ta có thể thấy ở hai bên của điểm thấp nhất, và điểm thấp nhất đó sẽ là điểm thấp nhất ngắn hạn. Điểm cao nhất thị trường ngắn hạn là điểm ngược lại. Tại đó chúng ta có thể thấy điểm cao nhất với những điểm cao nhưng thấp hơn, cái mà ở hai bên của điểm cao nhất."

Đặc điểm về cực giá được mô tả ở trên giúp chúng ta nhận diện sự đảo chiều của giá ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày và, nếu có tín hiệu, đặt một giao dịch theo hướng của sự đảo chiều.

Chỉ báo kỹ thuật MetaTrader Những điểm cực của Larry Williams được phát triển bởi InstaForex cho phép bạn xác định được rõ ràng thời điểm khi một tài sản tài chính hình thành mức giá cao nhất và mực giá thấp nhất ngắn hạn.(theo quan điểm của tác giả khái niệm). Trong trường hợp có một điểm cực về giá (cao) trên biểu đồ hàng ngày của một cặp tiền tệ, chỉ báo kỹ thuật sẽ hiển thị mũi tên màu đỏ với ý nghĩa là mô hình nên hình thành theo việc giảm giá. Ngược lại, nếu giá tạo nên một điểm thấp ngắn hạn, chỉ báo kỹ thuật sẽ hiển thị mũi tên màu xanh lá xác nhận khả năng mua vào.

Nếu bạn sử dụng chỉ báo kỹ thuật này như là một công cụ phân tích độc lập, bạn nên để chế độ cho phép chỉ dẫn những xu hướng đang nổi để loại trừ khả năng việc thâm nhập thị trường chống lại xu hướng chung của chuyển động giáo.

Những tín hiệu của chỉ báo kỹ thuật Những điểm cực của Larry Williams đóng vai trò như là công cụ phân tích bổ sung hỗ trợ kỹ thuật cơ bản hay phương pháp cốt yếu để quyết định hệ thống giao dịch.

Larry Williams Chỉ Số Cực Đoan

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback