empty
 
 

Công thức

1. Trung bình trượt (EMA 23- và 50-giai đoạn) và tính giá trị MACD.


EMA1 = EMA(Đóng, Ngắn);

EMA2 = EMA(Đóng, Dài);

MACD = EMA1 – EMA2;


2. Stochastic 10 giai đoạn từ giá trị MACD được tính (chu kỳ của chu kỳ xu hướng Schaff)


%K(MACD) = %KV(MACD, 10);

%D(MACD) = %DV(MACD ,10);

Schaff = 100 * (MACD – %K(MACD)) / (%D(MACD) – %K(MACD));

Sử dụng trong giao dịch

Chỉ báo kỹ thuật STC là một chỉ số giao động nếu nhìn từ quan điểm kỹ thuật. Nó dựa trên nguyên tắc của Chỉ số giao động ngẫu nhiên Stochastic và MACD. STC chỉ ra xu hướng lên và xuống giá, bỏ qua rất nhiều giai đoạn nhiễu ngắn hạn khác.

Theo quan điểm của chỉ báo STC thì sau một khoảng thời gian nhất định trên thị trường Forex, xu hướng sẽ trở về điểm bắt đầu và chu kỳ biến động xa hơn bắt đầu lặp lại. Do vậy, chu kỳ lặp lại xảy ra khi mức giá giao động trên thị trường Forex. Nó sẽ được STC chỉ ra trên phần mềm MetaTrader.

Trong quá trình phát triển của Chỉ số, bên cạnh tính chu kỳ, sự kết hợp hai cách tiếp cận khác nhau để sự đánh giá sự biến động xu hướng cũng được sử dụng: chỉ báo giao động ngẫu nhiên Stochastic và MACD.

Chỉ báo STC có chức năng sau đây. Nó tạo ra tín hiệu mua khi đường tín hiệu tăng từ 25 và tạo ra tín hiệu bán khi đường tín hiệu giảm từ 75.

Người phát triển chỉ báo này đưa ra phương pháp lọc tín hiệu sau đây. Nếu một thanh được theo sau bởi một thanh tín hiệu kết thúc tại điểm cao hơn điểm cực đại của thanh trước đó thì rất có khả năng mức giá sẽ dịch chuyển và nên mua. Ngược lại, khi một thanh được theo sau bởi một thanh tín hiệu kết thúc tại điểm thấp hơn điểm cực tiểu của thanh trước đó thì đây là tín hiệu bán. Nó cho rằng khả năng lợi nhuận sẽ cao nếu như đặt lệnh bán.

Chỉ Báo Chu Kỳ Xu Hướng Schaff - Schaff Trend Cycle Indicator

Các Thông Số của Chỉ Báo Chu Kỳ Xu Hướng Schaff của InstaForex

MAshort = 23

MAlong = 50

Chu kỳ = 10

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.