Để đạt được 55% tiền thưởng:


1. Mở và bổ sung tài khoản giao dịch mới của bạn

Xin hãy lưu ý rằng 55% tiền thưởng không tương thích với các khoản tiền thưởng khác do InstaForex đưa ra. Nếu bạn vẫn chưa nhận được bất kì khoản tiền thưởng nào đối với tài khoản giao dịch này, bạn không cần phải mở một tài khoản mới.

2. Gửi yêu cầu để nhận 55% tiền thưởng

Nhận 55% tiền thưởng và đóng giao dịch có lợi nhuận của bạn ngay bây giờ!


55% Tiền thưởng
Sự thu hồi lợi nhuận Đã cho phép
Xác minh Không yêu cầu
Số tiền thưởng tối đa Không giới hạn
Nguyên tắc ghi vào bên có Dành cho mỗi tiền gửi mới
Các tiền thưởng tương thích Không có
Sự sẵn sàng để dùng đối với các khách hàng mới Sẵn sàng
Sự sẵn sàng để dùng đối với các chủ sở hữu nhiều tài khoản Sẵn sàng
Phiếu thăm thu hồi tiền thưởng  X*6 phiếu thăm InstaForex, trong đó X là tổng tất cả số tiền thưởng được nhận
Đòn bẫy tối đa 1:200
Đầu tư PAMM Chỉ 50%
Giao dịch quyền chọn Không sẵn sàng
Dừng 100%

Thỏa thuận tiền thưởng 55%

Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $1000