empty
 
 
Câu lạc bộ Bonus

Tiền thưởng Câu lạc bộ InstaForex

Mỗi khách hàng có thẻ Câu lạc bộ InstaForex sẽ được đăng kí miễn phí vào Câu lạc bộ Bonus. Nếu bạn chưa phải là thành viên câu lạc bộ InstaForex, bạn có thể đăng kí tại!
Nhận tiền thưởng

Để tích lũy tiền thưởng vào tài khoản của bạn, bạn cần đăng kí một tài khoản giao dịch trực tiếp, đăng nhập vào Câu lạc bộ InstaForex Club và điền vào đơn đăng kí. Chắc chắn sẽ không tốn nhiều thời gian của bạn đâu.

Bước I. Mở một tài khoản giao dịch trực tiếp

Bạn có thể đăng kí một tài khoản giao dịch của bất kì loại tiền tệ nào tại trang Mở tài khoản.

Bước II. Đăng kí tham gia Câu lạc bộ InstaForex

Để có thể gia nhập vào Câu lạc bộ Bonus, bạn phải là thành viên của Câu lạc bộ InstaForex. Đến trang Câu lạc bộ, hoàn thành đăng kí và chắc chắn rằng bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Bước III. Nạp tài khoản

Để nhận bonus, hãy nạp bất kì số tiền nào vào tài khoản giao dịch của bạn bằng bất kì hệ thống thanh toán nào mà bạn thích. Điều kiện duy nhất để nhận bonus là số tiền gửi vào hay rút ra phải thể hiện được sự cân bằng.

Bước IV. Đăng kí vào Câu lạc bộ Bonus

Vui lòng vào trang web chính thức của công ty InstaForex Club Bonus để điền vào và gửi đơn đăng kí.

Câu lạc bộ Bonus là:
1% của thặng dư nếu nó < $500
2% của thặng dư nếu nó < $500-1,000
3% của thặng dư nếu nó < $1,000-1,500
4% của thặng dư nếu nó < $1,500-2,500
5% của thặng dư nếu nó < $2,500-5,000
6% của thặng dư nếu nó < $5,000-7,500
7% của thặng dư nếu nó < $7,500-10,000
8% của thặng dư nếu nó < $10,000-13,000
9% của thặng dư nếu nó < $13,000-15,000
10% của thặng dư nếu nó < $15,000 trở lên

Bạn vẫn có thể đăng kí vào câu lạc bộ Bonus cho tải khoản giao dịch của mình ngay cả khi bạn đã nhận tiền thưởng 30% cho tài khoản đó.
Hơn nữa, số lượng tài khoản mà bạn có thể nhận bonus là không giới hạn.
Câu lạc bộ Bonus sẽ được tính sau mỗi lần bổ sung tiền vào các tài khoản giao dịch.
Xin lưu ý rằng mỗi khi bạn rút tiền từ tài khoản của bạn ngay sau khi câu lạc bộ Bonus tính điểm thì một phần của tiền thưởng tương ứng với số tiền bạn đã rút sẽ bị hủy bỏ.
Dựa theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong thỏa thuận Câu lạc bô Bonus, số tiền thưởng bị hủy bỏ không được vượt quá số tiền thưởng được ghi trong tài khoản.
Bạn không được rút tiền từ câu lạc bộ Bonus cho tới khi bạn tiến hành giao dịch mua hoặc bán với khối lượng bằng X*3 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng được tích lũy.

Bạn cũng có cơ hội nhận được các khoản tiền thưởng khác:

Câu lạc bộ Bonus
Rút lợi nhuận Cho phép
Xác nhận Không yêu cầu
Số tiền thưởng tối đa Vô hạn
Nguyên tắc ghi có Đối với mỗi ký quỹ mớit
Các khoản tiền thưởng tương thích 30% Tiền thưởng
Có thể sử dụng cho các khách hàng mới Chỉ dành cho các thành viên câu lạc bộ InstaForex
Có thể sử dụng cho những người giữ nhiều tài khoản Có sẵn
Số lượng phiếu dành cho việc rút tiền thưởng X*3 số lượng phiếu InstaForex, trong đố X là tổng số tiền của tất cả các khoản tiền thưởng được nhận
Đòn bẩy tối đa 1:1000
Đầu tư PAMM Not Available
Dừng lỗ 10%

Thỏa thuận tiền thưởng câu lạc bộ

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback